Forskningsutfordringer

Akupunktører arbeider ofte alene, og kun et fåtall har ressursene, ekspertisen og forskningsutdanningen som er nødvendig for å møte utfordringene forskning på akupunktur innebærer. Derfor har vi sett at mye av forskningsaktiviteten har blitt utført av velmenende eksperter fra andre fagfelt, som i stor grad har oversett kunnskapsbasen innen akupunkturtradisjonen, feltets kompleksitet og kunnskap om hva som kjennetegner god akupunkturpraksis. Resultatene av forskningen har derfor i stor grad vært sprikende og kvaliteten på studiene har vært for dårlig. Dette står i kontrast til de gode resultatene akupunktører ofte opplever i sin daglige praksis.

Akupunktur er en kompleks intervensjon som har sine røtter fra Kina. Delvis har det vært del av en muntlig tradisjon og delvis har overføringen av kunnskap vært tekstbasert. Noe som har resultert i forskjellige retninger, former og skoler i akupunktur. I Vesten kan dette oppleves som problematisk, vi ønsker oss en klar forklaring på hvorfor akupunktur virker og hvordan akupunktur skal praktiseres. Akupunkturforskningen har båret preg av dette. I Kina har en slik diversitet vært sett på som normalt og det har ikke vært et konsistent rammeverk for akupunkturpraksis. 

Akupunkturbehandlingen består av både nåle- og intervensjoner uten bruk av nåler. Når det gjelder nålebehandlingen må akupunktøren foreta mange valg; for det første den komplekse diagnostiseringen (feks vil en pasient med den biomedisnske diagnosen diabetes type II kunne deles inn i flere undergrupper, og behandlingsopplegget vil derfor bli helt forskjellig om pasientene blir diagnostisert i den ene eller andre gruppen), deretter må akupunktøren velge antall nåler, hvilke akupunkturpunkt, skal det være deqi (nålefølelse), skal nålene stimulere eller roe ned osv. Når det gjelder den del av akupunkturbehandlingen som ikke omfatter nåling, gir bl.a. akupunktøren råd om kosthold, trening, avspenning mm. Denne delen av behandlingen skal motivere pasientene til aktiv involvering og endre livsstil hvis det er behov for det. 

Når så det forskes på akupunktur blir ikke denne kompleksiteten som regel godt nok ivaretatt.  Dette skyldes at akupunktur blir forsket på på samme måte som piller som skal ut på markedet.

Forskningen på akupunktur er derfor ofte ikke representativ for virkeligheten i en akupunkturpraksis.

Randomiserte, kontrollerte studier - gullstandarden
Randomiserte placebokontrollerte kliniske studier (RCT) brukes til å evaluere effekten av medisinske intervensjoner. Denne studiedesignen regnes for Gullstandarden innen medisinsk forskning. I en kontrollert studie blir den nye behandlingen sammenlignet med en kontrollbehandling. En slik sammenligning er avgjørende for å kunne si om den nye behandlingen er bedre, like bra eller dårligere enn kontrollbehandlingen.

Placebo
Det har vist seg å være et problem å finne god placebokontroll i effektstudier av akupunktur. Såkalt sham akupunktur har gjerne blitt benyttet. Da benyttes nåler på punkter uten antatt effekt. Men så har det vist seg at nåling på slike punkter faktisk også har effekt.

Rapportering i akupunkturstudier
Mange kliniske studier på akupunktur har vært gjennomført uten at akupunkturbehandlingen og kontrollgruppeintervensjoner har blitt dokumentert godt nok. Man vet derfor ikke om tilstrekkelig behandling har blitt gitt eller hva slags behandling som har vært gjennomført. Dette gjør det vanskelig å trekke ut og analysere resultatene i studiene.

For å forbedre rapporteringen har det derfor blitt utarbeidet retningslinjer i samsvar med CONSORT. STRICTA (Standards for reporting interventions in controlled trials of acupuncture) består av 6 punkter som skal være formålstjenlig for de mange ulike akupunkturstilene som praktisere og i tillegg fungere til flere ulike typer studier.

NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)  
NAFKAM er et forskningssenter som vektlegger tverrfaglig forskning. NAFKAM har mange forskningsprosjekter som spenner over et vidt felt, fra kliniske studier til studier om pasienters bruk av alternativ behandling.

Komplementær og alternativ behandling (KAM) er ikke bare en rekke ulike terapeutiske behandlingsmetoder, det presenterer også en annen måte å tenke på sykdom og behandling, og trenger dermed nye tanker om hvordan utvikle god strategisk forskning. I en studie utført ved NAFKAM var bakgrunnen var å utforske styrker og svakheter ved konvensjonelle medisinske forskningsstrategier og -metoder som brukes til KAM, og å foreslå et nytt forskningsrammeverk. Deres forslag til tilnærmingsmåte har fått støtte internasjonalt.   

"Researching complementary and alternative treatments – the gatekeepers are not at home" av Fønnebø m.fl (2007).

 

   • Issues to consider in determining an adequate treatment in a clinical trial of acupuncture, Steven Birch

    Many clinical trials of acupuncture have administered inadequate treatments, or have inadequately described the treatments used, making it difficult to assess what has actually been tested, and to interpret study results. In this article, issues such as the generalizability of results from a study, what constitutes enough treatment in a study, whether enough treatment was administered in a study, and problems with source documentation of the tested treatment are examined.

    http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229997800830

  • Clinical trials of acupuncture: consensus recommendations for optimal treatment, sham controls and blinding, White m.fl

    Clinical trials of acupuncture must use an optimal form of treatment; this can be defined by examining standard texts, by surveying and consulting experts. There are a great many variables in treatment (such as point selection, form of stimulation) all of which need to be addressed in designing and reporting clinical trials. The control procedure is determined by the precise research question that is being addressed. For efficacy studies, in which the question is whether acupuncture has specific effects (i.e. is superior to placebo), sham forms of acupuncture appear the most appropriate method of controlling for needle penetration. A recent development of blunted, telescopic needles may represent a major advance. Such procedures may produce a therapeutic response so should preferably be recorded as ‘sham’ procedures rather than true ‘placebo’ controls. Blinding in clinical trials is an accepted means of reducing bias. Patient blinding in acupuncture studies can be achieved by sham procedures and its success should be measured. While practitioner blinding is difficult, though not impossible, blinding of the observer and the analyst should be considered as the ideal for all studies. A number of recommendations are made which aim to improve the quality of sham-controlled acupuncture studies.

    http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229901904893