Kostnadseffekt og livskvalitet

Det er et økende krav om å kunne tallfeste økonomiske konsekvenser og fordeler ved ulike former for behandling. En kostnadseffektivitetsanalyse gjøres ofte parallelt med en klinisk studie for å kartlegge kostnadene ved endring i en spesiell helseeffekt. Ulike ting som måles kan være kostnader ved behandling, antall færre tapte arbeidsdager, unngåtte operasjoner og økt livskvalitet.

Akupunktur har vist seg å også være kostnadseffektiv, spesielt på lengre sikt. Pasientene blir fortere friske og oppsøker lege sjeldnere og livskvaliteten, målt etter Quality Adjusted Lifeyears (QUALYs) øker.

Flere oversiktsartikler og enkeltstudier rapporterer mindre bruk av smertestillende medikamenter når pasientene får behandling med akupunktur. (Pennick 2007, Endres 2007, Melchart 2005 mfl.).  Gitt under fødselen kan akupunktur minske bruken av smertestillende medikamenter, viser norske studier (Nesheim 2003, Skilnand 2002).


Kostnadseffekt

Kim, SY m.fl. A systematic review of cost-effectiveness analyses alongside randomised controlled trials of acupuncture. Acupuncture Medicine. Oktober 2012 

Metode: Det ble benyttet ulike økonomiske evalueringsmodeller som kostnadseffektivitetsanalyse (CEA), kostnad-nytte-analyse (CUA) og kost-nytte-analyse (CBA) sammen med randomiserte kontrollerte studier (RCT) som vurderte konsekvensene og kostnadene ved akupunktur for ulike medisinske tilstander. Det ble søkt i 11 elektroniske databaser uten språkrestriksjoner frem til mars 2011. RCT-studier som bruker Cochranes vurderingskriterier for risiko for bias og en modifisert versjon av sjekklisten for økonomisk evaluering ble inkludert. Funn og resultater fra hver av de økonomiske analysene ble oppsummert i ”incremental cost-effectiveness ratios (ICERs)” -  som er et mål på tilleggskostnaden per enhet helsegevinst.

Konklusjon: Denne studien viser at bruk av akupunktur er kostnadseffektivt. Til tross for slike lovende resultater, må man se på de med forsiktighet, grunnet de mange ulike sykdommene som er tatt med i studien og at akupunktur har ulik status i ulike land.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23099289

 

Jabbour, Michael et al: Economic evaluation in Acupuncture: Past and future. The American Acupuncturist Fall 2009, Vol. 49 Alle akupunkturstudier som ble funnet i tidsrommet mai til august 2009 som benyttet nåling, elektroakupunktur, laserakupunktur og/eller akupressur ble vurdert. Studiene som diskuterte kostnad, uavhengig av hvem som betalte eller type økonomisk analyse ble inkludert. Akupunktur har vist en signifikant forbedring ved mange medisinske tilstander som for eksempel nakkeplager, migrene, spenningshodepine, postoperativ kvalme og oppkast for å nevne noen. Akkurat som kliniske studier i akupunktur har blitt bedre de senere årene, så har også økonomisk evaluering av akupunktur-behandling det. Selv om det er mange utfordringer i å designe solide kliniske og økonomiske studier i akupunktur har forskerne funnet flere verktøy som kan benyttes. En økonomisk evaluering bør skje parallelt med kliniske akupunkturstudier av høy kvalitet.

 Akupunktur er en trygg og effektiv behandlingsform når den blir utført av kvalifiserte akupunktører og kan tilby kostnadseffektiv behandling selv når sammenlignet med konvensjonell medisin. Imidlertid må en felles språkplatform formes som beslutningtagere forstår.

Economic Evaluation in Acupuncture: Past and Future by Michael Jabbour, LAc, MS, Michael T. Sapko, MD, PhD, David W. Miller, MD, LAc, Lucas M. Weiss, MS, and Matthew Gross, MD, AAAOM, The American Acupuncturist, Fall 2009, Vol. 49

Witt, Reinhold, Jena et al.
: Cost-effectiveness of acupuncture treatment in patients with headache. Cephalalgia 2008 Apr; 28(4):334-45

3182 pasienter randomisert til akupunkturbehandling eller standard behandling.

Konklusjon: Akupunktur er en kostnadseffektiv behandling i forhold til internasjonale beregningsmetoder.

Fra det tyske forskningsprogrammet på akupunktur:

Willich, Reinhold, Selim et al.: Cost-effectiveness of acupuncture treatment in patients with chronic neck pain, Pain 2006;125:107-113

3451 pasienter randomisert, en gruppe fikk akupunktur i tillegg til standard behandling, den andre gruppen standard behandling alene.
Resultat: Etter tre måneders behandling viste det seg at kostnadene i testgruppen var større enn i kontrollgruppen, men de ekstra kostnadene var hovedsaklig relatert til selve akupunkturbehandlingen. Sett i forhold til virkningen av akupunktur, er behandlingsmetoden kostnadseffektiv.

Konklusjon: Etter internasjonale beregningsmetoder er akupunktur en kostnadseffektiv behandling for pasienter med nakkesmerter.

Witt, Selim, Reinhold: Cost-effectiveness of acupuncture in patients with headache, low back pain and osteoarthritis of the knee. Focus Altern Complement Ther 2005

Til sammen 5491 pasienter (2682 med hodepine, 2388 ryggsmerter, 421 kneartrose) randomisert i to grupper. Testgruppen fikk 15 akupunkturbehandlinger over 3 måneder, kontrollgruppen ingen behandling med akupunktur. Begge gruppene kunne bruke vanlig medisinsk behandling. Data inkluderte direkte kostnader og  sykedager.    

Resultat: I følge internasjonale beregningsmetoder var behandlingen imidlertid kostnadseffektiv.

Andre enkeltstudier:


Ratcliff, Thomas, MacPherson et al
.: A randomized controlled trial of acupuncture care for lower back pain, cost-effectiveness analysis.
BMJ 2006:333:626

Til sammen 241 personer randomisert til 10 akupunkturbehandlinger eller standard behandling i tre måneder. Personene ble fulgt i to år.
Konklusjon: Kortvarig behandling med akupunktur for gruppen gir beskjedent helsebedring til liten ekstra kostnad sammenlignet med standard behandling. I løpet av en toårsperiode vil akupunkturbehandlingen være kostnadseffektiv.
 
Thomas, MacPherson, Ratcliffe et al.: Longer term clinical and economic benefits of offering acupuncture care to patients with chronic low back pain
Health Technol Assess 2005 Aug;9(32):iii-iv,ix-x,1-109

Til sammen 241 pasienter randomisert til en gruppe som fikk akupunktur, og en kontrollgruppe som fikk standard behandling. Målinger etter 3, 12 og 24 måneder. Kostnadsanalyse etter 24 måneder

Resultater: Både gruppen som fikk akupunktur og kontrollgruppen var signifikant bedre ved 12 og 24 måneders kontroll, men akupunkturgruppen hadde signifikant mindre smerter enn kontrollgruppen etter 24 måneder. Akupunkturbehandlingen var på denne tiden kostnadseffektiv. Pasientene gikk sjeldnere til lege og mindre penger ble brukt på ryggsmertene i denne gruppen enn hos befolkningen ellers.