Forskning

Akupunkturforeningen mener det er av sentral betydning å dokumentere gjennom kvalifisert forskning den kliniske effekten av akupunktur det er vist til gjennom århundrer med klinisk erfaring i Kina. Dette er et enormt arbeidsfelt å strekke seg over, men det er godt i gang. Virkning av akupunktur er nå vel dokumentert på mange kliniske områder. Vår vurdering er at også vitenskapelige studier bør støtte og forklare viktige deler av den kliniske effekten. Akupunkturforeningen har opparbeidet et eget forskningsfond og har aktivt støttet både doktorgradsarbeider og andre forskningsprosjekter. Dette for å styrke den forskningsbaserte tilnærmingen til akupunkturfaget ytterligere.

Akupunktur er en kompleks intervensjon som har sine røtter fra Kina. Delvis har det vært del av en muntlig tradisjon og delvis har overføringen av kunnskap vært tekstbasert - noe som har resultert i forskjellige retninger, former og skoler i akupunktur. I Kina har en slik diversitet vært sett på som normalt og det har ikke vært et konsistent rammeverk for akupunkturpraksis. I Vesten kan dette, i tillegg til de tradisjonelle kinesiske medisinske, anatomiske og fysiologiske forklaringsmodellene oppleves som problematisk. Vi ønsker oss en klar forklaring på hvorfor akupunktur virker og hvordan akupunktur skal praktiseres. Akupunkturforskningen har båret preg av dette.

Når så det forskes på akupunktur blir som oftest ikke fagfeltets kompleksitet godt nok ivaretatt. Dette skyldes at akupunktur blir forsket på med samme metodikk som piller som skal ut på markedet. Forskningen på akupunktur er derfor ofte ikke representativ for virkeligheten i en akupunkturpraksis.

Akupunktører arbeider ofte alene, og kun et fåtall har ressursene, ekspertisen og forskningsutdanningen som er nødvendig for å møte utfordringene forskning på akupunktur innebærer. Derfor har vi sett at mye av forskningsaktiviteten har blitt utført av velmenende eksperter fra andre fagfelt, som i stor grad har oversett kunnskapsbasen innen akupunkturtradisjonen, feltets kompleksitet og kunnskap om hva som kjennetegner god akupunkturpraksis. Resultatene av forskningen har derfor i stor grad vært sprikende og kvaliteten på studiene har vært for dårlig. Dette står i kontrast til de gode resultatene akupunktører ofte opplever i sin daglige praksis.