Forskningsmidler

Akupunkturforeningen mener at mer og bedre forskning på akupunktur er viktig, både for vitenskapelig å verifisere det erfaringen har vist oss, og for å skaffe ny kunnskap. Kun et fåtall norske akupunktører har ressursene, ekspertisen og forskningsutdanningen som er nødvendig for å møte utfordringene forskning på akupunktur innebærer. Vi har til nå sett at mye av forskningsaktiviteten som har blitt utført av velmenende eksperter fra andre fagfelt i stor grad har oversett kunnskapsbasen innen akupunkturtradisjonen, og hatt liten forståelse for feltets kompleksitet og kunnskap om hva som kjennetegner god akupunkturpraksis. Resultatene av forskningen har derfor i stor grad vært sprikende og kvaliteten på studiene har vært for dårlig. Dette står i kontrast til de gode resultatene akupunktører ofte opplever i sin daglige praksis.

Akupunkturforeningen ønsker å stimulere til at gode og relevante studier på akupunktur blir gjennomført og har gjennom mange år derfor bygget opp et forskningsfond.

Akupunkturforeningens forskningsfond
Hvert år deler Akupunkturforeningen ut forskningsmidler til foreningens medlemmer. Kun rentene av forskningsfondet kan deles ut hvert år. Dette utgjør et sted mellom kr. 25.000 og 50.000.

Hvem kan søke:
• Fullverdige medlemmer med doktorgrad.
• Fullverdige medlemmer under doktorgradsutdanning
• Fullverdige medlemmer som er med på forskningsprosjekter der veileder har forskningskompetanse og erfaring.

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse av studien  det ønskes støtte til, samt en kostnadsoversikt.

Søknad om midler vedrørende publisering av artikkel i anerkjent tidsskrift. Kostnadsoversikt/regnskap for denne samt navn på tidsskrift og tidsrammer vedlegges søknaden. I etterkant ønsker vi artikkelen og regnskap tilsendt.

Send inn søknad med utfyllende prosjektbeskrivelse innen utgangen av mai. Søknad sendes: Akupunkturforeningen, Tvetenveien 152, 0671 Oslo.

ExtraStiftelsen
ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 28 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter.

ExtraStiftelsen støtter prosjekter innen medisinsk og samfunnsvitenskapelig forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Extrastiftelsens brede helseforståelse innebærer at et mangfold av prosjekter kan søke midler.

http://www.extrastiftelsen.no/soke-midler/om-forskning.html

 

http://legatsiden.no/

http://www.legathandboken.no/