Fire uker med akupunkturbehandling ser ut til å være en trygg og effektiv behandling for sesongrelatert allergisk rhinitt ifølge denne studien.

"Det siste tiåret har det vært en økende mengde litteratur som vurderer den potensielle nytten av akupunktur for behandling av allergisk rhinitt, både sesongbundet og helårlig allergisk rhinitt," Charlie Changli Xue, PhD, leder av helsefag ved RMIT University i Australia. "Vår forskning gir viktige data om nytten av akupunktur for sesongrelatert allergisk rhinitt, som er et svært vanlig problem i Australia og globalt."

Xue og kolleger gjennomførte en dobbel blindet, randomisert kontrollert studie under pollensesongen i 2009-2011 for å vurdere effekt og sikkerhet. Pasientene fikk 12 akupunkturbehandlinger for sin sesongbetonte allergisk rhinitt (SAR). Studien inkluderte 175 voksne i alderen 18-70 år med SAR. Deltakerne måtte ha minst to år med typiske symptomer assosiert med SAR eller ha allergisk rhinitt med sesongforverring og en positiv allergen prikktesting gjennom flere år. Deltakerne ble randomisert til å få enten ekte akupunktur (n = 88) eller narreakupunktur (n = 87).

De registrerte alvorlighetsgrad på symptomene ukentlig gjennom å bruke et rapporteringsskjema bestående av ulike symptomer. Symptomer som nysing (gjennomsnittlig forskjell = -0,28) og kløe i ørene og gane (gjennomsnittlig forskjell = -0.4) hos deltakerne som fikk ekte akupunktur viste seg å være mindre alvorlig etter akupunkturbehandlingen enn i gruppen som fikk narreakupunktur. Livskvaliteten ble målt, og de som fikk ekte akupunktur (gjennomsnittlig forskjell = -1,84) rapporterte bedre livskvalitet. Deltakere i både akupunkturgruppen (9,7%) og narreakupunkturgruppen (8,5%) rapporterte bivirkninger, men ingen av disse var alvorlige.

Symptomer på nysing (forskjell = -0,19), totale nesesymptomer (gjennomsnittlig forskjell = -0,46) og global nasal og ikke-nesesymptomer (gjennomsnittlig forskjell = 0,61) var fortsatt mindre alvorlig ved 4 ukers oppfølging hos deltakere som fikkr ekte akupunktur.

Disse testresultatene kan påvirke hva slags type behandling som kan og bør tilbys for denne type lidelse.

"Pasienter kan vurdere akupunktur som et godt alternativ for å behandle sine høysnue symptomer," sier Xue. "Kvalifiserte akupunktører og annet helsepersonell bør diskutere akupunktur som et alternativ med sine pasienter, særlig for de som ikke får hjelp til lindring av symptomer ved hjelp av medikamenter.»

Originalartikkelen kan du lese her: http://www.healio.com/allergy-immunology/rhinitis-sinusitis-upper-airway-diseases/news/online/%7B8a55ee48-06ff-4746-8709-3626ec1506f7%7D/acupuncture-safe-effective-in-treating-seasonal-allergic-rhinitis