Vedtekter for Akupunkturforeningen revidert mars 2024

 

§ 1 Navn
Foreningens navn er Akupunkturforeningen.

§2 Formål
Foreningens formål er å
– ivareta akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin som eget medisinsk system
– ivareta akupunktur som en selvstendig profesjon
– stimulere til vitenskapelig virksomhet og forskning, og på sikt få utdannelse og autorisasjonskrav på masternivå
– fremme forståelse for akupunkturens innhold og virkemåte
– fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse
– virke for en høy faglig og yrkesetisk standard i utdanningen og blant foreningens medlemmer
– bidra til å samordne akupunkturutdanningen, også gjennom internasjonalt arbeid
– ivareta medlemmenes interesser av faglig, etisk og praktisk art
– arbeide med helsepolitiske spørsmål

§3 Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar
Foreningen er en frittstående ikke-økonomisk forening med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4 Medlemskap
a) Akupunktører som søker medlemskap i Akupunkturforeningen skal ha bestått eksamen fra utdanningsinstitusjon som bygger sin undervisning på de teoretiske og filosofiske rammene av tradisjonell kinesisk medisin, jf. Akupunkturforeningens Rammekrav for akupunktører. Totalt må søkeren dokumentere minimum 240 studiepoeng, hvorav minimum 120 studiepoeng er akupunkturfag og 90 studiepoeng medisinske fag.
b) Dokumentert realkompetanse kan vurderes som jevngodt med studiepoeng etter behandling i egen instans fastsatt av styret. Retningslinjer blir utarbeidet av faglig utvalg og godkjennes av styret.
Det kan stilles krav om praktisk test som dokumentasjon for tilstrekkelig kompetanse.
c) Søknad om medlemskap kan avslås hvis søkeren har opptrådt grovt i strid med lover og forskrifter som stiller krav til utøvelsen av yrket, eller på annen måte har opptrådt grovt illojalt i forhold til foreningens mål og verdier.

§4.2  Kandidatmedlem 
Søkere som ikke tilfredsstiller Akupunkturforeningens krav til akupunkturutdannelse har rett til å være kandidatmedlem i perioden hvor de oppgraderer sin kompetanse i medisinske- og akupunkturfag. Kandidatmedlemmet har stemmerett på landsmøtet, og kan velges til verv i Akupunkturforeningen. Kandidatmedlemmer har i tillegg rett til å delta på kurs, motta foreningens tidsskrift, og til å tegne ansvarsforsikring gjennom Akupunkturforeningen. Kandidatmedlemskap gjelder normalt for en periode av inntil tre år. Perioden kan forlenges etter begrunnet søknad. Perioden forlenges uten søknad dersom formell oppgradering av kompetanse ikke finnes tilgjengelig i utdanningsmarkedet.

§4.3 Studentmedlem
Rett til studentmedlemskap har studenter som er i formalisert utdanning ved skoler godkjent av Akupunkturforeningen. Studentmedlemmer har møte- og talerett på landsmøtet, men ikke stemmerett. Studentmedlemmer har i tillegg rett til å delta på kurs og motta foreningens tidsskrift og til å tegne ansvarsforsikring gjennom Akupunkturforeningen. Studenter må til enhver tid forholde seg til utdanningsinstitusjonens retningslinjer om når studenter har lov til å praktisere under veiledning. Studenter som arbeider under veiledningsavtale har plikt til å tegne ansvarsforsikring.

§ 4.4 Støttemedlemskap

Støttemedlemskapet er for akupunktører som ikke praktiserer akupunktur. Medlemmet må fylle de samme kriteriene som kandidatmedlemmer fra § 4.2 i vedtektene. Som støttemedlem i Akupunkturforeningen betaler man 25% av ordinært kontingent. Støttemedlemskapet har 3 måneders oppsigelsestid. Støttemedlemskapet gir:

  • Mail og oppdatering fra Akupunkturforeningen
  • Medlemsbladet deQi
  • Kan delta på foreningens kurs til medlemspris
  • Kan delta på jubileum, forskning og debatter.

Støttemedlemskapet gir ikke:

  • Tilgang til medlemsside
  • Støttemedlemmet vil ikke vises i kartfunskjonen til Akupunkturforeningen
  • Har ikke mulighet til FOSMA medlemskap eller ansvarsforsikring gjennom Akupunkturforeningen.
  • Ingen deltakelse eller stemmerett på Landsmøte
  • Et støttemedlem kan ikke bruke tittelen «Medlem av akupunkturforeningen (MAF)».

§4.5 Æresmedlem
Personer som har gjort en særlig god innsats for akupunkturfaget kan utnevnes til æresmedlem. Forslag til æresmedlem sendes styret. Styret innstiller overfor landsmøtet, hvoretter landsmøtet fatter beslutning om opptak som æresmedlem. Æresmedlem har møte-, tale- og stemmerett på landsmøtet.
Æresmedlem som praktiserer akupunktur har rettigheter og plikter som medlem. Ikke aktivt æresmedlem har rettigheter som medlem. Ikke aktivt æresmedlem har plikter som medlem så langt vedtektenes bestemmelser om dette passer. Styret kan avgjøre hvilke plikter som æresmedlemmer må overholde.

§5 Kontingent 
Kontingenten fastsettes av landsmøtet og betales forskuddsvis innen utgangen av februar det året den gjelder for. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen 1. juli det året kontingenten gjelder for, suspenderes som medlem. Medlemskapet trer i kraft når kontingenten betales, dog slik at vilkårene under § 4 eller § 4.2 må være oppfylt. Medlemskontingenten blir årlig indeksregulert.

For medlemmer som skylder kontingent for ett år opphører medlemskapet. Medlemmet skal skriftlig varsles om at medlemskapet opphører med rimelig tid til å betale kontingent. Ved ny innmelding må utestående beløp innbetales.

Nytt medlem som har meldt seg inn i foreningen etter 1. juli det aktuelle året, betaler kontingent med en forholdsmessig del som tilsvarer det antall hele måneder som gjenstår av året på det tidspunkt søknaden om medlemskap ble mottatt av foreningen.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Studentmedlemmer betaler 480 kr i kontingent pr. år.
Fra det året medlemmer fyller 67 år og gir beskjed til Akupunkturforeningen om dette, har de rett til redusert kontingent. Disse medlemmene betaler 20% av kontingent for fullverdig medlemskap.
Medlemmer etter §§ 4 og 4.2 som ikke er yrkesaktive betaler 30% av ordinær kontingent.
Nyutdannede medlemmer, som har vært studentmedlem i minimum ett år, betaler 25% av ordinær kontingent det resterende året etter endt utdanning og 50% av ordinær kontingent det påfølgende året.

§6 Utmelding 
Utmelding må skje skriftlig med tre måneders varsel. Kontingent tilbakebetales ikke ved utmelding.
Søkere som tidligere har vært medlem hos Akupunkturforeningen kan få nytt medlemskap ved å levere bevis for tidligere medlemskap, uten å måtte sende ytterligere dokumentasjon.

§7 Medlemmers rettigheter og forpliktelser 
Medlemmer har rettigheter slik det fremgår av foreningens vedtekter. I tillegg har medlemmer som oppfyller vilkårene i § 4 rett til å benytte tittelen akupunktør MAF (medlem av Akupunkturforeningen). Medlemmer som oppfyller vilkårene i §4.2 har rett til å benytte tittelen akupunktørkandidat medlem av Akupunkturforeningen.

Alle medlemmer mottar foreningens tidsskrift og kan delta på foreningens kurs.

Medlemmer skal sette seg inn i og overholde foreningens vedtekter og etiske regler. I tillegg skal medlemmer rette seg etter vedtak gjort av foreningens organer, tegne ansvarsforsikring, sette seg inn i og opptre i overensstemmelse med aktuelle lover og forskrifter, gi pasienten nødvendig informasjon i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, behandle helse- og personopplysninger på forsvarlig måte og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Medlemmene skal holde en høy etisk yrkesstandard og for øvrig utøve sitt virke på faglig forsvarlig måte, ved å holde sine teoretiske og praktiske kunnskaper ved like og stadig sørge for å fornye dem samt delta på obligatoriske kurs.

Foreningens medlemmer som ønsker å holde kurs utenfor foreningens regi med formål å gi opplæring i akupunkturbehandling, skal søke styret om godkjenning av dette på forhånd. Foreningens medlemmer skal i alminnelighet ikke gi opplæring i akupunkturbehandling til personer uten at de oppfyller foreningens medlemskapskrav, eller er under utdanning til å oppfylle disse.

§8 Suspensjon og eksklusjon 
Etisk råd kan suspendere eller ekskludere ethvert medlem som i vesentlig grad opptrer i strid med foreningens vedtekter og/eller yrkesetiske regler og/eller vedtak fattet av foreningens organer. Det samme gjelder hvis et medlem opptrer på en måte som er grovt illojalt og til skade for foreningen og/eller foreningens medlemmer. Slike saker behandles i overensstemmelse med foreningens yrkesetiske regler, jf. § 8.

I saker der Etisk råd i samråd med Styret har fattet beslutning om at en sak har hastekarakter, kan representanter fra Styret møte i Etisk råd.

Vedtak om suspensjon skal være begrenset i tid til ett år, men Etisk råd kan forlenge perioden med ytterligere ett år hvis det anses nødvendig for å beskytte pasientenes sikkerhet. Suspensjonsvedtak kan også fattes hvis Etisk råd i samråd med Styret finner det nødvendig av hensyn til foreningens omdømme som et midlertidig tiltak, før eksklusjonsvedtak kan besluttes. Suspensjon kan tre i kraft umiddelbart.

Et eksklusjonsvedtak kan ikke tre i kraft før ankefristen for vedtaket har utløpt. Et ekskludert medlem kan søke om nytt medlemskap etter ett år. Etisk råds vedtak om å godkjenne en slik søknad må være enstemmig. Etter godkjenning fra Etisk råd må det tidligere medlemmet gjennomføre Akupunkturforeningens opptaksprosedyre som om vedkommende aldri hadde vært medlem.

§9 Landsmøtet
Landsmøtet er foreningens høyeste organ, og avholdes årlig innen utgangen av mars. Landsmøte innkalles av styret med 8 ukers varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på landsmøtet må være sendt styret senest seks uker før landsmøtet. Fullstendig saksliste må være oversendt medlemmene 14 dager før landsmøtet. Styret fastsetter hvordan sakslisten tilgjengeliggjøres. Alle foreningens medlemmer har adgang til landsmøtet. Landsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter, om ikke annet er bestemt for særskilte vedtak.

Landsmøte kan avholdes digitalt, hvis medlemmenes rettigheter i henhold til avstemming opprettholdes. Dette besluttes av styret ved flertall.

Ingen medlemmer har mer enn én stemme. Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt til annet medlem. Ved digital avstemming kan det ikke gis fullmakt til et annet medlem. Ingen medlemmer kan møte med mer enn tre fullmakter. Blankofullmakter aksepteres ikke. I tvilstilfelle kan fullmakten forkastes. Landsmøtet skal godta fullmaktene. Landsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke å være medlem av foreningen.

På landsmøtet kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre tre fjerdedeler av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. Dette gjelder ikke for valg, hvor benkeforslag er tillatt.

§10 Landsmøtets oppgaver 
Landsmøtet skal:
1. Behandle styrets årsmelding
2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
3. Vedta foreningens budsjett
4. Fastsette foreningens kontingent
5. Vedta etiske regler, regler for valgkomiteen, regler for faglig utvalg og regler for etter- og videreutdanningsutvalget
6. Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer og endringer i regler vedtatt i henhold til denne bestemmelsens punkt 5
7. Vedta virksomhetsplan for styrets arbeid mellom landsmøtene
8. Foreta valg etter innstilling fra valgkomiteen av styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer, medlemmer av valgkomité, medlemmer og varamedlemmer av faglig utvalg, medlemmer og varamedlemmer av etter- og videreutdanningsutvalg, medlemmer og varamedlemmer av etisk råd

§11 Stemmegivning på landsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet av alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas av ordinært eller ekstraordinært landsmøte, og det kreves to tredjedeler flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringene trer i kraft etter landsmøtet er avsluttet, med mindre landsmøtet bestemmer noe annet.

§12 Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av styret når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte når en tidel av medlemmene forlanger det skriftlig. Ekstraordinært landsmøte innkalles på samme måte som ordinært landsmøte, med minst én måneds varsel.

§13 Valgbarhet
Fullverdige medlemmer og kandidatmedlemmer kan stille til valg. Et medlem skal kun inneha ett verv i Akupunkturforeningen av gangen. Med verv i Akupunkturforeningen menes medlem eller varamedlem i hhv. styret, faglig utvalg, etisk råd, etter- og videreutdanningsutvalget eller valgkomiteen. Når landsmøtet finner det hensiktsmessig, kan eksterne representanter med aktuell kompetanse, velges inn i verv i Akupunkturforeningen.

§14 Styret
Foreningen ledes av et styre som er foreningens høyeste myndighet mellom landsmøtene. Styret består av leder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret og varamedlemmer velges av landsmøtet for en periode på to år, slik at:
– første år velges tre medlemmer og ett varamedlem
– andre år velges leder, to medlemmer og ett varamedlem
Styret konstituerer selv nestleder.

Styret skal:
a) iverksette landsmøtets vedtak og bestemmelser
b) forvalte og føre kontroll av foreningens økonomi
c) representere foreningen utad
d) virke for foreningens formål

Styrets leder og ett av styremedlemmene kan i fellesskap signere for foreningen.

Styret skal i første møte etter ordinært landsmøte fastsette plan for styremøter som gjelder frem til neste landsmøte. I tillegg kan styret avholde møter når leder bestemmer det, eller når minst to av styremedlemmene krever det.

Styret er vedtaksført når flertallet av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens eller eventuelt valgt møteleders stemme dobbelt.

Et styremedlem må ikke delta i behandling eller avgjørelse av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha personlig eller økonomisk interesse i saken.

Styreleder innkaller til møte med én ukes varsel, med oversikt over saker til behandling med saksunderlag.

§15 Etisk råd
Etisk råd er styrets rådgivende organ i spørsmål som gjelder yrkesetiske og kollegiale forhold. Etisk råd treffer beslutninger i saker om overskridelse av yrkesetiske regler, herunder skal etisk råd behandle klager fra pasienter om medlemmers yrkesfaglige adferd.

Etisk råd består av tre medlemmer og ett varamedlem. Tre av medlemmene velges av landsmøtet. Etisk råd velger selv leder blant èn av disse. Det fjerde medlemmet bør helst være en pasientrepresentant og utnevnes av styret. Medlemmer og varamedlem velges henholdsvis for en periode på tre år, dog slik at det velges ett nytt medlem hvert år.

Etisk råd skal årlig avgi en rapport til styret innen utgangen av januar det påfølgende år. Rapporten fremlegges for foreningens landsmøte, og skal tilgjengeliggjøres slik styret i foreningen til enhver tid fastsetter.
Etisk råd skal utføre arbeid i overensstemmelse med de yrkesetiske regler som til enhver tid er vedtatt av landsmøtet.

§16 Etter- og videreutdanningsutvalg
Foreningen skal ha et Etter- og videreutdanningsutvalg. Utvalget skal legge til rette for kontinuerlig faglig oppdatering av foreningens medlemmer og andre akupunktører tilknyttet en av organisasjonene i ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association og sørge for å tilrettelegge og gjennomføre foreningens kurs.

Etter- og videreutdanningsutvalget skal bestå av tre medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer velges for en periode på tre år, dog slik at det velges ett nytt medlem hvert år. Utvalget skal årlig avgi en rapport til styret innen utgangen av januar det påfølgende år. Rapporten fremlegges for foreningens landsmøte, og skal tilgjengeliggjøres slik styret i foreningen til enhver tid fastsetter.

Etter- og videreutdanningsutvalget skal utføre arbeid i overensstemmelse med de etiske regler som til enhver tid er vedtatt av landsmøtet.

§17 Faglig utvalg
Foreningen skal ha et Faglig utvalg. Faglig utvalg er styrets rådgivende organ i faglige spørsmål på tre medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer velges av landsmøtet for tre år, dog slik at det velges ett nytt medlem hvert år. Faglig utvalg skal gi styret råd i faglige spørsmål og bidra til å kvalitetssikre fagutøvelsen til foreningens medlemmer. Faglig utvalg avgir en årlig rapport til styret innen utløpet av januar det påfølgende år. Rapporten gjørs tilgjengelig for medlemmene på den måte styret fastsetter. Faglig utvalg arbeider etter de regler som til enhver tid er vedtatt av landsmøtet.

§18 Valgkomité
Foreningen skal ha en valgkomité som består av tre medlemmer og to varamedlemmer, dog slik at det velges ett nytt medlem hvert år. Valgkomiteen velges for tre år. Valgkomiteen velger selv leder og nestleder. Valgkomiteen legger frem innstilling til alle valg som etter § 10, pkt 8 skal foretas av landsmøtet.

Valgkomiteen arbeider etter de regler som til enhver tid er vedtatt av landsmøtet.

§19 Habilitet og saksbehandling i utvalg/råd og komiteer
Et medlem i foreningens utvalg, råd og komiteer må ikke delta i behandlingen eller avgjørelse av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha personlig eller økonomisk interesse i saken. Forøvrig gjelder de samme regler for saksbehandling som for styret, jfr. vedtektenes § 14.

§20 Distriktskontakter
Distriktskontaktene kan velges lokalt for to år om gangen. Distriktskontaktene står fritt til selv å bestemme antall møter og møtenes innhold. Distriktskontaktene plikter på sin side å sende en årsrapport til Akupunkturforeningen sentralt innen utgangen av januar. Distriktskontaktene kan søke om tilskudd til kurs og kan få dekket reiseutgifter (rimelig reisemåte – ikke oppholdsutgifter) til Akupunkturforeningens landsmøte.

§21 Pasientskadeutvalg
Består av tre personer og utnevnes av Styret. Utvalget skal behandle innmeldte bivirkninger og meldinger om pasientskader og skal vurdere om den gitte behandlingen er å betrakte som faglig forsvarlig eller ikke. Pasientskadeutvalget skal også bistå Etisk råd i klagesaker som er av en slik karakter at det kan stilles spørsmål ved om et medlem har opptrådt faglig forsvarlig.

§22 Tidsskrift og foreningens websider
Akupunkturforeningen utgir Deqi , som er organisasjonens medlemsblad.  Tidsskriftet skal være et aktivt og aktuelt fagblad for akupunktører. Tidsskriftet skal belyse akupunkturfaglige emner samt organisasjons-, utdannings- og helse- og sosialpolitiske forhold. Redaktøren har ansvaret for bladets innhold i tråd med Redaktørplakaten. Akupunkturforeningen har som tidsskriftets eier juridisk og økonomisk ansvar.  Styret har ansvar for at Akupunkturforeningen har eget tidsskrift, og ansvaret for å tilsette redaktør.  Akupunkturforeningen har egne hjemmesider og ansatte i sekretariatet har ansvaret for å holde sidene oppdaterte. Beslutning om utgivelse av Deqi er styrets ansvar ved flertall. Styret har ansvar for for formidling av akupunkturfaglige emner samt organisasjons-, utdannings- og helse- og sosialpolitiske forhold. På egnet måte.

§23 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan behandles både på ordinært og ekstraordinært landsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall innkalles ekstraordinært landsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. Det skal velges et avviklingsstyre som skal foreta avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får i så fall stilling som avviklingsstyre. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle et formål foreningen har arbeidet for å fremme. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andre av disse.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i den forbindelse, treffes i samsvar med bestemmelsen om vedtektsendring.