Faglig, forsvarlig nivå

Akupunkturforeningen har gjennom en årrekke arbeidet for å finne fram til et faglig, forsvarlig nivå for utdanning i akupunktur. Vi har blant annet bidratt i en ekspertgruppe i Verdens helseorganisasjon (WHO): Guidelines on basic training and safety in acupuncture, 1999. Vi har også deltatt i den direktoratsoppnevnte arbeidsgruppen som utredet akupunkturutdanning i 2003/2004. Den førstnevnte gruppen anbefalte en utdanning på minimum 2500 timer, mens arbeidsgruppen i Sosial- og helsedepartementet endte med å anbefale en 4-årig bachelorutdanning.

Dessverre stiller myndighetene ingen utdanningskrav til terapeuter som behandler med nåler, og mange tilbyr slik behandling uten nødvendige kvalifikasjoner. Dette er ikke bare et problem i forhold til utviklingen av faget, profesjonen og om pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også for pasientsikkerheten.

Akupunkturforeningen har, på bakgrunn av nasjonalt- og internasjonalt arbeid, konkludert med at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som er nødvendig for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Av disse studiepoengene skal 90 være i de medisinske fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære. En kvalifisert akupunktør som skal behandle pasienter med fysiske og psykiske sykdommer, skal etter vårt synspunkt minimum tilfredsstille disse kravene for å kunne gi en faglig forsvarlig behandling.

Utdanning som kvalifiserer til medlemskap i Akupunkturforeningen

Akupunkturhøyskolen ble etablert i 1984. I 2008 godkjente NOKUT bachelorgrad i akupunktur først ved Akupunkturhøyskolen, og i dag kan du ta utdanningen på Høyskolen Kristiania i Oslo. Som eneste høyskole i norden, tilbyr Høyskolen Kristiania et treårig NOKUT-godkjent bachelorstudium i akupunktur. Utdanningen fokuserer på biomedisinske forklaringsmodeller av akupunktur og inneholder både teori og praksis av ulike akupunkturteknikker. Studiet er basert på et vitenskapelig grunnlag og er oppdatert i tråd med nasjonal og internasjonal forskning.

Høyskolen Kristiania er i dag den eneste skolen i Norge som Akupunkturforeningen godkjenner mtp utdanning i akupunktur.

Her kan du lese mer om Akupunkturforeningens retningslinjer for utdanning.

Studere akupunktur?

Høyskolen Kristiania tilbyr i dag et 3-årig bachelorgrad studium i akupunktur på 180 studiepoeng og deretter 60 studiepoeng påbygning hvor hovedfokuset er muskel- og skjelettplager og forskning (tilsammen 240 stp). For å bli fullverdig medlem i Akupunkturforeningen må akupunktøren ha 240 studiepoeng i akupunktur og medisinske fag.

Her kan du søke på utdanningen med oppstart fra høsten.

Studiet er NOKUT-godkjent, og gir rett til lån og stipend fra Lånekassen. Det tre-årige studiet inneholder blant annet anatomi, fysiologi og patologi. Akupunkturdelen bygger på en biomedisinsk forståelse og inkluderer medisinsk akupunktur, intramuskulær stimulering (IMS), triggerpunkt akupunktur og kinesisk akupunktur. Sistnevnte er satt inn i en historisk filosofisk kontekst for å gi bakgrunnskunnskap om akupunkturens rolle i helsevesenet, fra tidlige tider og frem til i dag.

Det første året er viet til anatomi, fysiologi og sykdomslære. Dette er grunnleggende kunnskap som trengs for å gi sikker og trygg behandling til pasientene. Andre og tredje studieår er mer praktisk rettet for å lære ulike akupunktur-teknikker. Her øves det under veiledning, både på medstudenter og reelle pasienter i klinisk undervisning. På høyskolens egen studentklinikk gis verdifull erfaring under veiledning av erfarne akupunktører.

Vil du vite mer om hvordan studiet er lagt opp, kan du lese mer her.

Har du helseutdanning fra tidligere og ønsker å studere akupunktur?

Dersom du har høyere utdanning innen helsefag (fysioterapeut, sykepleier, kiropraktor, ergoterapeut etc), kan du søke om innpass på studiet. Du søker gjennom Høyskolen Kristianias søkeportal og legger ved all dokumentasjon på høyere utdanning. Dokumentasjonen blir faglig vurdert, og du får fritak for enkeltemner der tidligere utdanning dekker læringsutbyttet i bachelorgraden i akupunktur.

Mulighet for masterstudier

Høyskolen Kristiania har samarbeidsavtale med Nanjiing University i Kina om masterstudier der kinesiske myndigheter fullfinansierer studiet. En bachelor i akupunktur kvalifiserer ellers til masterstudier blant annet anvendt folkehelsevitenskap, tverrfaglig helseforskning eller helsevitenskap.

Doktorgrader knyttet til akupunktur

Fra 2003 og frem til oktober 2019 har det vært avlagt ti doktorgrader knyttet til akupunktur ved norske universiteter. Hele 37 % av landets sykehus tilbyr akupunktur som behandlingsform.

Et pågående forskningsprosjekt, finansiert av Rosa Sløyfe, ved Høyskolen Kristiania, samarbeider med forskere fra ulike institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet forsker på om akupunktur kan påvirke fatigue hos brystkreftoverlevere. Les mer om dette her.