Doktorgrader i akupunktur

Trygve Skonnord, disputerte 28.oktober 2021 for PhD-graden ved Institutt for helse og samfunn med avhandlingen: «Acupuncture for acute, non-spesific low back pain- an electronic randomized, controlled multicenter trial”. Studien konkluderer med at én enkelt behandling med akupunktur på fastlege-kontoret ikke gir klinisk relevante funn i forhold smerter, helserelatert livskvalitet eller medikamentforbruk. Studien indikerte derimot at behandlingen allikevel kan være kostnadseffektiv i ett års perspektiv relatert til sykefravær.

Holgeir Skjeie disputerte 24. mai 2018 for PhD-graden ved Institutt for helse og samfunn med avhandlingen: «Acupuncture treatments for infantile colic». Akupunktur blir brukt i Skandinavia og andre vestlige land som en behandling mot spedbarnskolikk, men behandlingen er omdiskutert, da spedbarn ikke kan gi samtykke til behandling. Budskapet fra avhandlingen er at akupunkturbehandling av spedbarnskolikk med nåler ikke bør fortsette.

Jill Brook Hervik disputerte onsdag 7. juni 2017 for PhD-graden ved Institutt for klinisk medisin, onkologi med avhandlingen: ”Acupuncture for the treatment of hot flashes in breast cancer patients”. Studien konkluderer at akupunktur er et trygt behandlingsalternativ for brystkreftopererte kvinner som plages av hetetokter, og kan være et bidrag til at antiøstrogenmedisineringen ikke avsluttes for tidlig. Les mer her.

Oddveig Birkeflet disputerte 8. september 2016 for PhD-graden ved Institutt for helse og samfunn med avhandlingen: «Acupuncture Diagnoses and Treatement Reccomendations for Infertile and Fertile Women». Oddveig Birkeflet og medarbeidere har undersøkt påliteligheten av TKM-diagnoser og -behandlingsforslag i forbindelse med barnløshet hos kvinner. Resultatene indikerer at akupunktørene følger sin egen prosess for å stille diagnoser, selv om de har tilsvarende utdanning. I tillegg varierte det hvordan akupunktører tolket symptomer og tegn. Det samme symptomet ble brukt noen ganger, og andre ganger ikke, for å sette en bestemt diagnose. Valg av akupunkturpunkter varierte og det var liten grad av enighet om behandling.

Ingrid Elisabeth Liodden disputerte 29. april 2016 for PhD-graden i helsevitenskap, Universitetet i Tromsø med avhandlingen: “Acupuncture for postoperative morbidities in children, and placebo by proxy”. Postoperativ kvalme og oppkast er ikke bare svært ubehagelig og stressende for pasientene, det kan også føre til mer alvorlige konsekvenser og øke ressursbruk samt forlenge sykehusoppholdet. Flere kvalmestillende medikamenter er i bruk, men de er bare delvis effektive. Det er derfor interessant å se på ikke-medikamentelle behandlingsformer som for eksempel akupunktur, som er en rimelig behandlingsform med minimale bivirkninger. Akupunktur er en kompleks behandlingsform med mange komponenter, og det er derfor et krevende forskningsområde. I likhet med annen akupunkturforskning er resultatene i dette forskningsprosjektet ikke entydige, men akupunktur for reduksjon av postoperativ kvalme og oppkast blir nå ansett som en kunnskapsbasert behandlingsform. Metodene er enkle og medfører lite eller ingen smerte og er godt egnet for både for voksne og barn.

Einar Borud disputerte 26. april 2010 PhD-graden ved Universitetet i Tromsø med avhandlingen: «The ACUFLASH study. Acupuncture treatment for postmenopausal hot flashes. Can traditional Chinese acupuncture in addition to self-care reduce hot flash frequency and intensity, compared with self-care alone?» Acuflash-studien ble lagt fram i 2008. 206 kvinner, hvorav halvparten mottok akupunkturbehandling, deltok i undersøkelsen. Etter tre måneder oppga de som fikk akupunktur at plagene var redusert med 50 %, både når det gjaldt intensitet og hyppighet. For gruppen som ikke fikk akupunkturbehandling ble det rapportert 27 % reduksjon i intensitet og 28 % reduksjon i antallet hetetokter i løpet av ett døgn. Disse kvinnene fikk bare gode råd som kunne redusere plagene.

Roar Jensen disputerte fredag 20. mars 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Patellofemoral pain syndrome – Studies on a treatment modality, somatosensory function, pain and psychological parameters”. Avhandlingen viser at mange personer med tilstanden har et feilfungerende nervesystem som kan forårsake eller vedlikeholde knesmerten. I tillegg viser psykologiske tester at mange av disse pasientene sliter med nedstemthet, uro og generelt nedsatt livskvalitet. Behandling med akupunktur har vist seg å kunne påvirke smertetilstander i muskelskjelettsystemet og nervesystemet. Avhandlingen demonstrerer at akupunktur har en gunstig effekt på både smerte og knefunksjon.

He Dong disputerte 6. mai 2008 for PhD-graden ved Institutt for allmenn-og samfunnsmedisin med avhandlingen: «Effect of Acupuncture on Smoking Cessation and Chronic Neck and Shoulder Pain». Hovedkonklusjonene er følgende: 1) Ekte akupunkturbehandling kan hjelpe folk til å redusere røyking, eller slutte helt, og effekten kan vare minst 5 år; 2) Intensiv akupunkturbehandling kan redusere kroniske smerter i nakke og skuldre, noe som også øker arbeidsinnsatsen både hjemme og på arbeidsstedet. Det ble dessuten funnet forbedring av søvnkvalitet, og mindre irritabilitet og depresjon. Disse positive effektene av akupunkturbehandlingen vedvarte i 3 år.

Arne Johan Norheim disputerte 22. januar 2005 for PhD-graden ved Det medisinske fakultet, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin med avhandlingen: «Acupuncture in health care – Attitudes to, and experience with acupuncture in Norway».

Terje Alræk disputerte 8. juni 2004 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Acupuncture in the prevention of recurrent uncomplicated lower urinary tract infection in adult women». Hyppig blærekatarr er en plagsom lidelse for kvinner i alle aldre. Daglig dose av antibiotika som forebygging hjelper de fleste kvinner godt, men så snart medisineringen opphører vender som oftest infeksjonen tilbake. Andre tiltak for forebyggelse er av varierende suksess, derfor etterspørres andre dokumenterte tiltak. Avhandlingen konkluderer med at akupunktur kan være et egnet tiltak for forebygging av blærekatarr hos voksne kvinner.

Gry Sagli disputerte lørdag 16. august 2003 for PhD-graden ved UIO, Det humanistiske fakultet med avhandlingen: Acupuncture Recontextualized: «The Reception of Chinese Medical Concepts among Practitioners of Acupuncture in Norway.» Mange norske utøvere av akupunktur, blant disse også leger, fysioterapeuter og andre behandlere med autorisert utdannelse som helsepersonell, bruker begrepene fra kinesisk medisin i forbindelse med sin akupunkturpraksis. Introduksjonen av tradisjonell kinesisk akupunktur i Norge indikerer derfor mer enn en innføring av et nytt behandlingsverktøy; de kinesiske nålene. Bruken av kinesiske begreper innebærer at mange utøvere med skolemedisinsk bakgrunn utvider sin medisinske virkelighetsforståelse. Avhandlingen viser at når medisinske praksiser med opprinnelse i andre land får innpass i Norge, skjer ikke det nødvendigvis bare ved at behandlingene tilpasses en vestlig, vitenskapelig virkelighetsforståelse. Det innebærer også at behandlere endrer oppfatninger om kropp, helse og medisin.