Tverrfaglig behandling av smertetilstander bør inkludere akupunktur

23. november 2020 publiserte Tidsskriftet for den norske Legeforeningen et debattinnlegg med overskrift:

Bør tverrfaglig behandling av smertetilstander inkludere akupunktur?

Jill Brook Hervik, som er en av forfatterne i innlegget, er dr.med. og fysioterapeut ved Smertepoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold. Hun er også medlem i Akupunkturforeningen.

Endogene fysiologiske mekanismer kan forklare akupunktureffekt og er godt dokumentert, men bortsett fra noen få smerteklinikker som tilbyr akupunktur, er behandlingen enda ikke integrert i det offisielle helsevesenet i Norge.

De fysiologiske mekanismene og evidens for at akupunktur har god effekt for en rekke tilstander er sjelden kjent i skolemedisinske miljøer. Årsaken kan være at en krevende hverdag, med stort arbeidspress, ikke gir helsearbeidere tid til å lete etter informasjon om akupunktur i medisinske databaser og retningslinjer.

Virker dagens smertebehandling i Norge?

Tre av ti mennesker i Norge plages med kroniske smerter. Muskel- og skjelettsykdommer er den vanligste årsaken til dette, og er hoveddiagnose ved 38 % av legemeldt sykefravær og 28 % av uføretrygdtilfeller.

Smerteklinikker er opprettet ved flere norske sykehus og er vanligvis organisert under en anestesiavdeling. En tverrfaglig tilnærming er sentral i all smertebehandling. Det har vært en svak økning i forekomsten av kronisk smerte de senere årene og det er på tide å revurdere forebyggende tiltak og smertebehandling.

I 2018 mottok Legemiddelverket 5623 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Trettien prosent av disse hendelsene ble klassifisert som alvorlige.

Medisinsk smertelindring er i dag gjerne førstevalget. Andre behandlingsmetoder med sammenlignbar effekt slik som akupunktur og kognitiv terapi benyttes sjeldnere, selv om disse har ingen, milde eller færre bivirkninger.

På tide med forandring

Konvensjonell medisinsk behandling er som oftest førstevalg ved smertebehandling. Bare ved manglende effekt, uakseptable bivirkninger eller krav fra pasienten, vurderes alternative behandlingsmetoder. Kombinasjonen av skolemedisin og evidensbasert alternativbehandling, som akupunktur, er undervurdert. I tillegg er det altfor få akupunkturstillinger på norske sykehus.

Flertallet av overdoser i Norge skyldes andre opioider enn heroin, blant annet sterke smertestillende medisiner. Det bekymrer helseminister Bent Høie, som sier han vil forsterke innsatsen for å hindre en epidemi av overdosedødsfall. Opioidkrisen presser frem behovet for billige, evidensbaserte behandlinger med lav risikoprofil og interessen for komplementær og alternativ behandling øker stadig. The International Association for the Study of Pain anbefaler behandlingsstrategier som øker livskvalitet, spesielt kognitive og fysikalske tilnærminger.

Det melder seg et ansvar for helsepersonell om å holde seg oppdatert på den forskningen som finnes, og hjelpe pasienter til å ta evidensbaserte helsevalg for seg selv og sine familier, det vil si å kunne anbefale en egnet behandling og henvise til kvalifiserte terapeuter.

Strategiene vi har i dag for smertetilstander, har ikke klart å stanse økning i antall mennesker i Norge med kroniske smerter.

Vi må derfor tenke nytt!