Akupunktur anbefales ved kroniske smertetilstander

Rundt 3 av 10 voksne oppgir at de har langvarig (kronisk) smerte. Langvarig smerte er definert som vedvarende, eller stadig tilbakevendende smerte med varighet på tre måneder eller mer. Det kan være snakk om smerte som er til stede hele tiden, eller som kommer og går.

Smerte er en meget viktig årsak til langtidssykefravær og uførhet. Forekomsten av kroniske smerter har økt de siste årene og årsakene til at nordmenn har så høy forekomst av kroniske smerter er ikke kjent.

Akupunktur er et alternativ til smertelindring. Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere for helsepersonell i Norge, blant annet ved kroniske korsryggsmerter, TMD-kjeveleddssmerter, bekkenleddsmerte (bekkenløsning), episodisk spenningshodepine, nakkesmerter og migrene.

I april 2021 ble NICE Guidelines for kroniske smerter oppdatert. NICE anbefaler at behandling av kroniske smerter bør bestå av trening, psykologisk terapi og akupunktur, snarere enn smertestillende midler. NICE skriver at det forventes økt bruk av akupunktur i helsetjenesten gjennom denne anbefalingen.

Søknad om autorisasjon av akupunktører avslått

Akupunkturforeningen leverte søknad om autorisasjon av akupunktører som helsepersonell i 2019. Anmodningen har nå blitt utkvittert over statsbudsjettet for 2022, uten faglig begrunnelse. Dette betyr at akupunktører fortsatt ikke er autorisert som helsepersonell, og at det fortsatt ikke stilles krav til utdanning for å kunne behandle pasienter med akupunkturnåler.

Det er viktig for pasientsikkerheten at vi har akupunktører som er godt kvalifisert. WHO og norske myndigheter mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er nødvendig for å være en kvalifisert akupunktør. Dersom akupunktører blir autorisert som helsepersonell på dette nivået, vil det styrke pasientsikkerheten og samhandlingen i helsetjenesten. Dette vil tjene helheten i helsetilbudet i Norge.

Forslag om merverdiavgift på akupunktur fra nyttår

I det siste statsbudsjettet fra den avgåtte Høyre-regjeringen er det lagt inn 30 mill. kroner som inntekt gjennom 25 prosent merverdiavgift på akupunkturbehandling. Innføring av merverdiavgift vil bety økte kostnader for mange pasienter med kroniske smerter, og det bekymrer mange pasientorganisasjoner. De forteller at mange av deres medlemmer ønsker muligheten til å velge medikamentfri og dokumentert behandling. Det er mange som har behov for supplerende behandling av god kvalitet der helsetjenestene per i dag ikke har tilstrekkelig tilbud.

Vil det norske samfunn tjene på at kroniske smertepasienter ikke lenger har råd til å velge dokumentert behandling som hjelper dem? Støre-regjeringen har fremdeles mulighet til å forhindre dette.

Støtte fra forskjellige pasientorganisasjoner

Norges Fibromyalgi Forbund

«Vi i Norges Fibromyalgi Forbund støtter forslaget om en autorisasjon for akupunktører. Vi støtter også forslaget om at det blir momsfritak på tjenesten. Akupunktur er en behandlingsmetode som mange av våre medlemmer har god effekt av, under og etter behandling. Det er på tide at akupunktur blir en akseptert behandlingsmetode da vi ser at mange har god nytte av det.»

Norsk Revmatikerforbund

«Norsk Revmatikerforbund støtter forslaget om en autorisasjon for akupunktører, og vi er sterkt kritiske til at det foreslås å ilegge moms på utførte tjenester, på lik linje med andre alternative behandlinger. For Norsk Revmatikerforbund er ivaretakelse av pasientenes trygghet og sikkerhet av høyeste viktighet. En del av pasientenes forståelse av trygghet er uløselig knyttet til selvråderett over egen kropp og valg av behandling. Samvalg er i kjernen av norsk helsevesen. Akupunktur er en behandlingsmetode som mange av våre medlemmer har god effekt av. Det er på tide at akupunktur blir en akseptert behandlingsmetode da vi ser at mange av våre medlemmer har god nytte av et slikt tilbud.»

Norsk foreningen for slagrammede

«Vi i Norsk forening for slagrammede, støtter forslaget om en autorisasjon for akupunktører. Vi støtter også forslaget om at det blir momsfritak på tjenesten. Akupunktur er en behandlingsmetode som mange av våre medlemmer har god effekt av under og etter behandling. Det er på tide at akupunktur blir en akseptert behandlingsmetode da vi ser at mange har god nytte av det.»

Landsforeningen For Amputerte LFA

«Vi i Landsforeningen For Amputerte LFA støtter forslaget om en autorisasjon for akupunktører. Vi støtter også forslaget om at det blir momsfritak på tjenesten. Akupunktur er en behandlingsmetode som mange av våre medlemmer har god effekt av under og etter behandling. Det er på tide at akupunktur blir en akseptert behandlingsmetode da vi ser at mange har god nytte av dette.»