Statsbudsjettet 2022 – Akupunkturforeningen på høring i Stortingets Helse- og omsorgskomitè

I forbindelse med statsbudsjettet 2022 stilte Akupunkturforeningens leder, Per Sloth Jensen og nestleder Mona Solberg, på høringen i Stortingets Helse- og omsorgskomitè. Tema var avslag på autorisasjon av akupunktører og merverdiavgift på akupunkturbehandling.

Avslag på autorisasjonssøknad uten faglig begrunnelse

Akupunkturforeningen leverte  søknad om autorisasjon av akupunktører som helsepersonell i desember 2019. Argumentene  viser tydelig at det er grunnlag for å autorisere akupunktører som helsepersonell.

Akupunktur benyttes på 37% av norske sykehus, men reguleres likevel som alternativ behandling. Akupunktur er inkludert i faglige retningslinjer og behandlingsveiledere for over 30 tilstander/sykdommer og anbefales på bakgrunn av effekt, kostnadseffektivtet og lav bivirkningsprofil. Sistnevnte er så fremt akupunktøren har tilstrekkelig utdanning. I dag stilles det ingen krav til utdanning, journalplikt eller tilsyn av akupunktører. Autorisasjon er viktig for pasientsikkerheten.

Helsedirektoratet svarer følgende på Akupunkturforeningens autorisasjonssøknad, under punkt «behovet for tjenesten»:

«Akupunktur kan være et alternativ til legemidler for tilstander hvor akupunktur har dokumentert effekt. Det er hensiktsmessig å tilby akupunktur ved polyfarmasi og for å få ned bruken av sterke smertestillende medikamenter. Pasientens mulighet til å velge tilsier at det er aktuelt å tilby akupunktur til de pasientene som ønsker dette.»

Helsedirektoratet

Anmodningen om autorisasjon av akupunktører, har nå blitt utkvittert over statsbudsjettet, uten faglig begrunnelse. Det er ikke tatt hensyn til at pasientsikkerhetskriteriet ble endret i høringen fra HOD angående autorisasjon av parmedisinere, naprapater og osteopater. For sistnevnte grupper endret HOD til å anbefale en autorisasjon, slik at både pasienter og henvisende personell kan med trygghet vite at de møter en kvalifisert behandler. Ved uskikkethet kan de trekke autorisasjonen tilbake.

Akupunkturforeningen ber om en likebehandling i vektingen av kriteriene, og en faglig begrunnelse for avslaget på søknaden om autorisasjon av akupunktører.

Merverdiavgift på akupunktur fra nyttår

I forslaget til statsbudsjett vil vedtaket, slik det nå foreligger, føre til en oppheving av merverdiavgifts (mva) fritaket for akupunktur. Dette vil få store konsekvenser for flere pasientgrupper i hele landet. Mange pasienter ønsker muligheten til å velge medikamentfri og dokumentert behandling, og det er mange pasienter som har behov for supplerende behandling av god kvalitet på områder der helsetjenestene per i dag ikke har tilstrekkelig tilbud.

Kroniske muskel og skjelettsmerter, kvalme, hodepine/migrene, svangerskapsrelaterte tilstander, cystitt, angst og depresjon er tilstander hvor akupunktur er en del av anbefalingene, og det er nettopp disse tilstandene som topper det legemeldte sykefraværet. Nytt av året er de nye anbefalingene i Nice guidelines for kroniske smerter for personer over 16 år. Akupunktur er den ene av 4 behandlingsmetoder som anbefales (trening, kognitiv adferdsterapi, akupunktur og antidepressiva). Ekspertutvalget skriver følgende:

«Anbefalingene vil øke etterspørselen etter akupunktører i helsetjenesten»

NICE guidelines

Innføring av mva, slik mva lovgivningen nå står, vil presse behandlingsformen akupunktur ut av helsetjenesten. Dette fordi det ikke finnes andre mva pliktige tjenester i primær og spesialisthelsetjenesten. De kroniske smertepasientene vil miste tilbudet de har, og i tillegg må de betale 25% mer hvis de velger å oppsøke en akupunktør utenfor den offentlige helsetjenesten. Å skattelegge pasienter med mva på anbefalt behandling, er neppe til fellesskapets beste. Helsetjenester må ikke mva belegges.

Mer enn 450 kvalifiserte akupunktører i Norge

Akupunkturforeningen representerer rundt 450 medlemmer i hele Norge. Medlemskap i Akupunkturforeningen forutsetter minimum 4 års heltidsutdannelse tilsvarende bachelorgrad med ett års påbygg fra Høyskolen Kristiania. Blant medlemmene er ca 40 % helsepersonell (fysioterapeuter, sykepleiere, jordmødre, leger, etc.). Disse får fritak for enkeltemner der tidligere utdanning dekker læringsutbyttet i bachelorgraden i akupunktur.