Akupunkturforeningens klage til Esa (Eftas overvåkingsorgan)

Akupunktur som behandlingsform tilbys av utøvere med ulik bakgrunn i Norge, enten det er hos autorisert helsepersonell eller ikke. Enkelte utøvere har gjennomgått kurs av kortere varighet, andre har solid utdanning i akupunktur.

Fra januar 2022 ble det innført 25 prosent merverdiavgift (MVA) på behandling av pasienter med akupunktur. Akupunkturbehandling var før dette i likhet med helsetjenester, fritatt fra MVA.

Med innføringen av MVA på akupunktur har dette resultert i at helsepersonell, mange med korte kurs i akupunktur, i praksis ikke tar MVA på akupunkturen de gir, mens akupunktører med offentlig godkjent bachelorgrad i akupunktur må ta 25 prosent MVA på sine tjenester. Dette er et brudd på EØS-avtalen, og ett av prinsippene i MVA lovgivningen er prinsippet om skattemessig nøytralitet. Like tjenester skal behandles MVA-messig likt.

Akupunkturforeningens medlemmer

Akupunkturforeningen har 400 medlemmer. 152 av disse har autorisasjon som helsepersonell (leger, fysioterapeuter, sykepleiere, jordmødre, kiropraktorer, osteopat etc). For å bli fullverdige medlemmer må alle dokumentere minimum 240 studiepoeng, hvorav minimum 120 er i akupunkturfag og 90 i medisinske fag (bachelorgrad i akupunktur ved Høyskolen Kristiania gir 180 stp.). Utdanningen skal fokusere på biomedisinske forklaringsmodeller av akupunktur som inneholder både teori og praksis av ulike akupunkturteknikker, i tillegg til de medisinske fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære. Dette kravet stilles både for å ivareta pasientsikkerheten og for å sikre god kvalitet på behandlingen.

Konkurransevridende

Innføringen av mva på akupunktur har ført til at prisen for akupunkturbehandling har økt i forhold til prisen på andre likestilte helprivate helsetjenester. MVA på akupunktur er i denne sammenheng konkurransevridende. Ved at tjenesten er blitt MVA-pliktig må tilbydere av behandlingen enten sette opp prisen, og/eller redusere sin inntekt.

MVA-fritak er en støtte gitt av statsmidler som gis til en av flere grupper økonomiske aktiviteter i markedet for private helsetjenester. Medlemmer av Akupunkturforeningen er en økonomisk aktivitet i det samme marked som ikke har det samme avgiftsfritaket. Slik det fremgår, må medlemmene av Akupunkturforeningen og andre akupunktører med tilsvarende kompetanse, likestilles med helsetjenester som ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven.

Klagen til ESA gjelder at innføringen av merverdiavgift virker konkurransevridende, slik at medlemmer i Akupunkturforeningen står konkurransemessig svakere i den private og ikke offentlig finansierte delen av helsetjenesten.