Moms på akupunktur – politisk vurdering som ligger utenfor skatteetatens ansvarsområde

I statsbudsjettet for 2022 ble det foreslått av den forrige regjeringen at akupunktur skulle bli momsbelagt fra nyttår. Akupunkturforeningen har siden da jobbet med å informere den nye regjeringen og Stortingspolitikerne til å forstå konsekvensen av dette forslaget, og deltok blant annet på høringen i Stortingets helse- og omsorgskomite i forbindelse med statsbudsjettet. Moms på akupunktur vil få store konsekvenser for flere pasientgrupper i Norge, og pasientorganisasjonene er klare på at å momsbelegge kronisk syke pasienter er en dårlig løsning. Det er behov for akupunktører i helsetjenesten, moms på behandling er ingen god løsning.

Uklart og flere problemstillinger

Akupunkturforeningen ser et behov for en presisering fra Skatteetaten ettersom forskjellige problemstillinger dukket opp blant Akupunkturforeningens medlemmer i lys av innføring av merverdiavgift (MVA) på akupunktur gjeldende fra 01.01.2022.

I Merverdiavgiftsloven § 3-2 (3) er det formulert slik at omsetning og formidling av akupunktur er unntatt fra loven kun dersom behandlingen:

a) inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp, etter helsepersonelloven som finansieres helt eller delvis av det offentlige, og

b) ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag.

Dette er en ganske uklar formulering hvis man ser på alle yrkesgrupper som benytter forskjellige former for akupunktur/ nåling i sin behandling.

Forskjellige yrkesgrupper behandler med akupunktur

Akupunkturforeningen har 448 medlemmer, hvor ca 40% er autorisert helsepersonell. Dette er jordmødre, fysioterapeuter, leger, sykepleiere, tannleger og kiropraktorer. Noen av fysioterapeutene har kommunal driftsavtale, andre fysioterapeuter jobber i privat praksis. Noen jordmødre er fra kommunen, andre jobber uten tilskudd som selvstendig næringsdrivende. Noen leger er fastleger, andre jobber uten statlig finansiering. Noen kiropraktorer benytter «tørr nåling/dry needling» i sitt behandlingsforløp, uten å ta ekstra betalt for dette, men de har Helfo-refusjon på kr 72,- pr behandling.

Ca. 60 % av Akupunkturforeningens medlemmer har en offentlig godkjent bachelorgrad i akupunktur fra Høyskolen Kristiania. Disse er per i dag ikke offentlig godkjent helsepersonell. De aller fleste har også ett års videreutdanning etter godkjent bachelorgrad i akupunktur (tilsammen 4 års høyskoleutdanning/240 studiepoeng).

På mange klinikker jobber altså fastleger, akupunktører med bachelorgrad, kiropraktorer og fysioterapeuter sammen. Flere av Akupunkturforeningens medlemmer er også involvert i forskningsprosjekter. Dette er både medlemmer som er helsepersonell, og medlemmer med offentlig godkjent bachelorgrad i akupunktur med ett år påbygg.

Det er et behov for en oppklaring på hva som menes med integrert og sammenhengende del av helsehjelp, og hva som menes med helt og delvis finansiert av det offentlige.

Skatteetaten svarer

  • Med hel eller delvis offentlig finansiering i MVA §3-2 tredje ledd bokstav a, menes finansiering fra stat, fylkeskommune eller kommune.
  • Akupunktur benyttes av enkelte leger i primærhelsetjenesten mot kvalme eller som smertelindring, men også på sykehus hvor det brukes i noe omfang i smertebehandling eller som smertelindring ved fødsel eller for å dempe kvalme ved cellegift eller fødsel.I den offentlige helse og omsorgstjenesten kreves det som hovedregel ikke særskilt vederlag for tilleggstjenesten.Når det ikke kreves tilleggsbetaling for den delen som isolert sett er alternativ behandling, og omfanget er begrenset, kan retts og avgiftstekniske hensyn tilsi at tjenesten avgiftsmessig bør behandles på samme måte som hovedytelsen. Departementet foreslår derfor at det ikke skal oppstå avgiftsplikt når alternativ behandling inngår som en integrert og sammenhengengende del av helsehjelp som ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag, og hvor helsetjenesten finansieres helt eller delvis av det offentlige.
  • Helsepersonell med Helfo-refusjon vil komme inn under unntaket for mva, hvis de øvrige vilkårene for unntaket er oppfylt.
  • Når akupunktører deltar i forskningsprosjekt må det beregnes merverdiavgift av vederlaget. Det er uten betydning at deltakerne ikke betaler noe. Det er ikke noe forskjell på om akupunktørene har bachelorgrad i akupunktur eller om de er autorisert helsepersonell.

Politisk vurdering

Ett av prinsippene i MVA lovgivningen er prinsippet om skattemessig nøytralitet. Dette betyr at like tjenester skal behandles MVA-messig likt.

Det er altså arten av tjenesten, og ikke hvem som betaler eller hvor dette skjer, som skal ligge til grunn for om det tilkommer MVA eller ikke.

Skatteetaten har i sitt svar gitt kiropraktorer med Helfo-refusjon, fritak fra å betale MVA på akupunktur. Det samme vil naprapater få, når de blir autorisert helsepersonell, og etterhvert får Helfo-avtale.

Akupunkturforeningen spurte Skatteetaten om det er konkurransevridende at en yrkesgruppe med kort kurs i «dry needling» ikke trenger å ta MVA på akupunktur, mens akupunktører med 4 – års NOKUT godkjent utdanning (bachelorgrad og ett år påbygg), må belaste sine pasienter med MVA på akupunktur?

Skatteetaten svarer at de ikke ønsker å ta stilling til spørsmålet om konkurransevridning og prinsippet om skattemessig nøytralitet, og skriver følgende:

«Dette er en politisk vurdering som ligger utenfor vårt ansvarsområde»

– skatteetaten

Her kan du lese hele brevet fra skatteetaten

Følgende spørsmål må besvares:

  • Er det konkurransevridende at helsepersonell med korte kurs i akupunktur slipper å ta MVA på akupunkturen de gir, når akupunktører med offentlig godkjent bachelorgrad i akupunktur må ta 25 % MVA på sine tjenester?
  • Er det rettferdig at det tilkommer 25 % MVA på forskning på akupunktur?
  • Er det konkurransevridende i en forskningssøknad når man må legge på 25% MVA i beløpet man søker om til betaling av behandler?

Akupunkturforeningen starter nå forarbeidet til en ESA behandling. Dette er basert på at EU domstolen konkluderte med at MVA på samme behandling utenfor helsetjenesten av ikke autorisert helsepersonell, og MVA-fritak i helsetjenesten av autorisert helsepersonell, var i strid med prinsippet om skattemessig nøytralitet i Belgia. I Nederland ble det innført MVA på akupunktur i 2013. Nederlandsk høyesterett konkluderte med at MVA på akupunktur i Nederland var i konflikt med EU lovgivningen og prinsippet om skattemessig nøytralitet. Et avgjørende element var at kvaliteten på akupunkturen utenfor helsevesenet var av like bra/ (eller bedre), enn akupunkturen som ble gitt vederlagsfritt i helsevesenet. MVA ble deretter fjernet fra akupunktur (og annen komplementær behandling).

Momsfri akupunktur og autorisasjon av akupunktører

Før vi kommer så langt som en ESA behandling, håper Akupunkturforeningen at Stortinget og regjeringen kan se at denne saken er konkurransevridende, og at MVA på akupunktur ikke er en god løsning, hverken samfunnsøkonomisk eller for folkehelsa. Vi håper at Stortinget raskt behandler vedtak 328/2020: “Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan ansees å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med de nødvendige endringer som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgifsloven”.

Akupunkturforeningen venter også fremdeles på et faglig begrunnet svar på søknaden om autorisasjon av akupunktører, og ber om likebehandling med naprapater og osteopater i forhold til kriteriene for en autorisasjon som helsepersonell.

Vi håper og tror at Stortingspolitikerne vil sørge for en fremtid med både autorisasjon av akupunktører og momsfritak for behandling med akupunktur. Det vil være til stor nytte for vanlige folks liv.