Behov for akupunktører i helsetjenesten – moms på behandling er ingen god løsning

Målet for den nye Arbeiderparti/Senterparti-regjeringen er å gjøre vanlige folks liv bedre. Dette ved blant annet å skape et helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele landet. Å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller er viktig for å fremme den norske folkehelsen. Regjeringen vil også styrke det nasjonale arbeidet for pasientsikkerhet og kvalitet for å redusere og forebygge omfanget av pasientskader.

Behov for ikke-medikamentell behandling er stort i Norge

Forekomsten av kroniske smerter har økt de siste årene og årsakene til at nordmenn har så høy forekomst av kroniske smerter er ikke kjent. Av tilgjengelige ikke-medikamentelle behandlingsformer ved smerte skiller akupunktur seg ut som det mest effektive ved opioid misbruk og overforbruk av smertestillende medikamenter. Akupunktur kan trygt, enkelt og kostnadseffektivt innlemmes i sykehusinstitusjoner, smerteklinikker og andre helserelaterte klinikker. Studier viser at akupunktur er en trygg behandlingsform når den er utført av kvalifiserte akupunktører som praktiserer etter trygge standarder.

Søknad om autorisasjon av akupunktører avslått

Akupunkturforeningen leverte søknad om autorisasjon av akupunktører som helsepersonell i 2019. Anmodningen har nå blitt utkvittert over statsbudsjettet for 2022, uten faglig begrunnelse. Dette betyr at akupunktører fortsatt ikke er autorisert som helsepersonell, og at det fortsatt ikke stilles krav til utdanning for å kunne behandle pasienter med akupunkturnåler.

Mange terapeuter, både helsepersonell og andre, tar ofte kun et helgekurs i akupunktur. Dette er langt fra nok for å kunne behandle pasienter med nåler. Det ivaretar hverken pasientsikkerheten eller kvaliteten på behandlingen. De siste årene har det dukket opp flere saker i mediene om skader etter akupunkturbehandling. Flere av dem dreier seg om punkterte lunger.

Det er viktig for pasientsikkerheten at vi har akupunktører som er godt kvalifisert. WHO og norske myndigheter mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er nødvendig for å være en kvalifisert akupunktør. Dersom akupunktører blir autorisert som helsepersonell på dette nivået, vil det styrke pasientsikkerheten og samhandlingen i helsetjenesten. Dette vil tjene helheten i helsetilbudet i Norge.

Moms på akupunktur fra nyttår

I statsbudsjettet for 2022 foreslås det at akupunktur blir momsbelagt fra nyttår. Dersom dette blir tilfelle, er det spesielt pasientene som får regningen ved at behandlingen blir 25 prosent dyrere. Dette vil medføre store konsekvenser for flere pasientgrupper og vil gå mest utover vanlige folk som den nye regjeringen ønsker å gjøre livet til det bedre.

Vanlige folk er opptatt av helse. En rapport fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) slår fast at 2,9 prosent av befolkninga i Norge benyttet seg av akupunkturtjenester i 2018.

Statistikk viser at 85,4 prosent av de som bruker akupunktur opplever bedring. Dette er et svært høyt tall når vi også tar i betraktning at de mange som benytter seg av akupunktur tidligere har forsøkt andre behandlingsformer uten positivt resultat. I forlengelsen av dette er det også slik at mange klarer å stå i jobb og fungere i hverdagen med hjelp av akupunktur.

Det kan ikke være god samfunnsøkonomi i å innføre moms på disse tjenestene, sier nestleder i Akupunkturforeningen Mona Solberg til Folkebladet. Hun legger til at det ikke bare er privatpraktiserende akupunktører som vil bli berørt dersom momsfritaket blir opphevet. Akupunktur brukes i mange sammenhenger på sykehus, og Helsedirektoratet har slått fast at det er behov for akupunktur i helsetjenesten. Slik forslaget til momslov nå er utformet, vil alle som tar betalt for å bruke nåler bli momspliktig, og det betyr at både jordmødre og akupunktører som behandler smertepasienter må legge moms på sine behandlinger.

Videre sier Solberg følgende til Folkebladet:

«Vi opplever at det er partipolitikk i dette, og Høyre og Venstre er de partiene som står hardest på for å oppheve momsfritaket. Vi håper nå at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV skal gå inn for både autorisasjon og momsfritak, eller i alle fall videreføre momsfritaket i påvente av utredningen av om noen grupper fortsatt skal få momsfritak, eller at akupunktører får ny behandling av autorisasjonssøknaden.»

Helse- og omsorgstjeneste i verdensklasse

Etter Stortingsvalget 2021 fortalte vår nye statsminister, Jonas Gahr Støre, at Norge skal ha en helse- og omsorgstjeneste i verdensklasse. Akupunktur anbefales i dag som behandling i mer enn 2000 kliniske retningslinjer i verden. I Norge blir akupunktur nevnt som ikke-medikamentell behandling ved mer enn 30 tilstander i kliniske retningslinjer, veiledere og i Norsk legemiddelhåndbok (NEL). NICE guidelines anbefaler akupunktur som behandling for kroniske smerter. Ekspertgruppen i NICE skriver at det forventes økt bruk av akupunktur i helsetjenesten gjennom denne anbefalingen.

I en artikkel i Varden sier Mona Solberg, at de ansvarlige som foreslår moms på akupunktur ikke kan ha tenkt på konsekvensene. Dette kan også brått føre til at akupunktur blir presset ut som behandlingsform. Nylig stilte hun og styreleder Per Sloth Jensen opp på høring med den nye helse- og omsorgskomitèen på Stortinget.

– Vi håper og tror at det politiske flertallet vil sørge for en fremtid med både autorisasjon og momsfritak for akupunktører. Det vil være til stor nytte for vanlige folks liv.