Bivirkningsnemda (Pasientskadeutvalget)

Som et ledd i Akupunkturforeningens fokus på kvalitetssikring vedtok foreningen i 2008 å opprette en bivirkningsnemd (pasientskadeutvalg). Vi ønsket et bedre apparat til å håndtere innmeldte bivirkninger og pasientskader. Heldigvis har ikke dette vært et stort problem, men Akupunkturforeningen ønsker likevel å stå godt rustet til å håndtere slike saker når de måtte dukke opp.

Det er i våre utøveres egeninteresse at vi lærer av egne erfaringer, for å unngå og gjenta uhell og skader. Våre medlemmer plikter derfor å rapportere alle komplikasjoner inn til foreningen, på skjemaet Melding om bivirkninger/komplikasjoner. Foreningen anonymiserer dataene og videresender saker til konfidensiell behandling i bivirkningsnemda.

Nemda behandler innmeldte bivirkninger og meldinger om pasientskader, og skal vurdere å konkludere om den gitte behandlingen er å betrakte som faglig forsvarlig eller ikke. Behandlingstiden kan være opp til én måned.

Innkomne klager på behandling fra pasienter går direkte til etisk råd. De kan innhente faglige råd fra bivirkningsnemda, hvis klagen er slik at den bør vurderes både på faglig og yrkesetisk grunnlag.

Bivirkningsnemda skal ikke komme med forslag til eventuelle straffereaksjoner. Det er styret/etisk råd som kan gjøre det. Konklusjon i behandlede saker kan offentliggjøres (anonymisert) i deQi og/eller på nettsidene.

Bivirkningsnemda består av tre leger som også er akupunktører: Arne Johan Norheim, Bjørn Rismyhr og Bernt Rognlien.