Faktaark: Akupunktur og depresjon

I snitt vil hvert femte menneske rammes av en depresjon i løpet av livet. Folk i alle aldersgrupper kan få diagnosen og det er flest kvinner enn menn som rammes. Vi skiller mellom mild, moderat og alvorlig depresjon. Det er mest vanlig med milde til moderate depresjoner (2, 3).

Kjennetegn på en depresjon er blant annet svekket konsentrasjon og oppmerksomhet, redusert selvfølelse og selvtillit, skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse, negative og pessimistiske tanker om fremtiden, initiativløshet og beslutningsvegring. Man kan også ha tanker og planer om selvmord, ha søvnforstyrrelser, redusert eller økt appetitt, nedsatt seksuell interesse, angst, kjenne seg rastløs og urolig, bli lett irritert og sint.

For å få diagnosen deprimert må tilstanden ha hatt en varighet på over to uker. De fleste depresjoner varer i en begrenset periode, og man føler seg vanligvis bedre etter fire til seks måneder.

Depresjon skyldes sannsynligvis en kombinasjon av genetiske, biokjemiske, miljømessige og psykologiske faktorer. Det kan utløses av stressende hendelser, som for eksempel sorg, sykdom, arbeidsledighet, samlivsproblemer eller økonomiske vanskeligheter.

Når en person har en klinisk depresjon, kan disse problemene bli kroniske eller tilbakevendende og vil forstyrre dagliglivet. Tiltak for å forhindre senere episoder med depresjoner er derfor viktig (1).

De fleste depresjoner varer i en begrenset periode, og man føler seg vanligvis bedre etter fire til seks måneder. Behandling med medikamenter skal ikke være førstevalget ved depresjon, og det viktigste elementet i behandlingen er psykologisk. Fysisk trening har også vist seg å ha en effekt. Ved alvorlige depresjoner som ikke går over, tilbys antidepressive medikamenter og noen ganger elektrosjokkbehandling (1, 4).

Kan akupunktur hjelpe ved depresjon?

Akupunktur alene, eller som et tillegg til farmakologisk behandling, har kliniske fordeler og kan betraktes som et trygt alternativ for å håndtere depresjon dersom kvalifiserte behandlere utfører intervensjonen. Det viser en nylig utført systematisk gjennomgang og meta-analyse, men forfatterne konkluderer med at det trengs flere godt utformede studier av høy kvalitet, og som krever nøye vurdering av kontrollgruppen, behandlingsdosering, blinding og oppfølging. Registrering av vurderingsprotokollen før gjennomføring av gjennomgang bør også være et obligatorisk krav for innlevering av journaler (Chen 2022).

En systematisk gjennomgang og meta-analyse publisert i 2019, viser at akupunktur har klinisk relevante fordeler ved å redusere alvorlighetsgraden av depresjon ved slutten av behandlingen, sammenlignet med falsk akupunktur, vanlig pleie og som tilleggsbehandling til antidepressiv medisin. Resultatene må tolkes forsiktig, da den kliniske relevansen av disse funnene for en ikke-kinesisk befolkning krever ytterligere tolkning. Dette på grunn av at flertallet av studiene er utført i Kina, hvor behandlingsfrekvensen og det totale antallet behandlinger var betydelig høyere enn de som ble utført i engelsktalende land. Både det totale antall behandlinger og behandlingsfrekvensen kan spille en rolle i depresjonsrelaterte utfall. Forsøkene ble også vurdert til å ha en høyere risiko for skjevhet (bias). Fremtidige studier må inkludere både kort-, mellom- og langtidsoppfølging for å avgjøre om noen fordeler på alvorlighetsgraden av depresjon opprettholdes (Armour 2019).

I 2017 ble det publisert en randomisert kontrollert studie (RCT) fra universitetet i York av svært høy kvalitet. 755 pasienter med moderat til alvorlig depresjon ble randomisert (inndelt) i tre grupper, hvor den ene gruppen fikk standard behandling (medisiner eller samtale med fastlege) sammen med akupunktur, den andre gruppen fikk standard behandling sammen med psykoterapi, og den tredje gruppen fikk bare standard behandling. Konklusjonen til forfatterne var at både akupunktur og psykoterapi sammen med standard behandling ga begge en signifikant reduksjon av symptomer på depresjon sammenlignet med standard behandling alene. Det var ingen alvorlige bivirkninger relatert til behandlingene, og akupunktur var mest kostnadseffektivt. Effekten vedvarte også 12 mnd. etter behandling var avsluttet (MacPherson 2017).

Akupunktur kan redusere depresjon ved å:

  • Påvirke hjernens kjemi som øker endorfin-nivået (Han 2004Wang 2010) og nevropeptid Y nivåer (Lee 2009, Cheng 2011) og endringer i serotonin-nivå (Karatay 2018).
  • Regulere nivåer av nevrotransmittere (eller deres modulatorer) slik som serotonin, noradrenalin, dopamin, GABA og neuropeptid Y. Med dette endres hjernens kjemi som bidrar til å øke velvære og redusere spenninger (Lee 2009b, Samuels 2008).
  • Påvirke deler av hjernen som er kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress, samt øke avslapning (Hui 2010). Stressinduserte endringer i adferd og biokjemi kan reverseres (Kim 2009).
  • Endre «default mode network» (Dhond 2007).
  • Dempe smerte ved å gi økt aktivitet i smertemodulerende områder i hjernen (Rong-Lin Cai 2018) og redusere kroniske smerter som kan være en medvirkende årsak til depresjon (MacPherson 2017).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

I tillegg til å utføre akupunktur vil kvalifiserte akupunktører gi veiledning i forhold til kostholdsendring, trening, bedre søvnrutiner og andre livsstilsendringer som kan være nyttig for å overvinne depresjon.

Du kan finne en akupunktør MAF (medlem i Akupunkturforeningen) her. 

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:
(1) https://www.psykologforeningen.no/foreningen/aktuelt/aktuelt/hva-er-depresjon
(2) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
(3) https://www.helsebiblioteket.no/innhold/nasjonal-faglig-retningslinje/voksne-med-depresjon
(4) https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/depresjon/depresjon-en-oversikt/?page=all
Chen, Binglei et al. Efficacy and safety of acupuncture for depression: A systematic review and meta-analysis. Res.Nurs.Health. 2023. PMID: 36509453.
Armour, Mike et al. “Acupuncture for Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis.” Journal of clinical medicine vol. 8,8 1140. 31 Jul. 2019, doi:10.3390/jcm8081140.
MacPherson H et al. Acupuncture for chronic pain and depression in primary care: a programme of research. Southampton(UK): NIHR Journals Library; 2017 Jan.
Ji-Sheng Han. Acupuncture and endorphins. Volume 361, Issues 1–3, 6 May 2004, Pages 258-261.
Rong-Lin et al. Brain functional connectivity network studies of acupuncture: a systematic review on resting-state fMRI. Review J Integr Med. 2018 Jan;16(1):26-33. doi: 10.1016/j.joim.2017.12.002. Epub 2017 Dec 11.
Kataray et al. Effects of Acupuncture Treatment on Fibromyalgia Symptoms, Serotonin, and Substance P Levels: A Randomized Sham and Placebo-Controlled Clinical Trial. Randomized Controlled Trial Pain Med. 2018 Mar 1;19(3):615-628. doi: 10.1093/pm/pnx263.
Lee B et al. Effects of acupuncture on chronic corticosterone-induced depression-like behavior and expression of neuropeptide Y in the rats. Neurosci Lett. 2009 Apr 10;453(3):151-6. doi: 10.1016/j.neulet.2009.01.076. Epub 2009 Feb 4.
Samuels N et al. Acupuncture for psychiatric illness: a literature review. Review Behav Med. 2008 Summer;34(2):55-64. doi: 10.3200/BMED.34.2.55-64.
Dhond RP, Yeh C, Park K, Kettner N, Napadow V. Acupuncture modulates resting state connectivity in default and sensorimotor brain networks. Pain. 2008 Jun;136(3):407-18.
Hui KK et al. Acupuncture, the limbic system, and the anticorrelated networks of the brain. Auton Neurosci. 2010 Oct 28;157(1-2):81-90
Kim H et al. The effects of acupuncture stimulation at PC6 (Neiguan) on chronic mild stress-induced biochemical and behavioral responses. Neuroscience Letters. 2009; 460 (1) (pp 56-60)
Wang XJ, Wang LL.  [A mechanism of endogenous opioid peptides for rapid onset of acupuncture effect in treatment of depression.] Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2010 Nov 15;8(11):1014-1017.
Oppdatert 21. februar 2023.