Faktaark: Akupunktur og depresjon

En depresjon oppleves som gledeløshet, tap av interesse for aktivitet som før var gøy, lite energi og lavt stemningsleie. Dette er følelser som de fleste kjenner på av og til, men for å få en diagnose må tilstanden ha hatt en varighet på over to uker. Minst 25% av kvinner og 15% av menn i Norge vil i løpet av livet oppleve en depresjon som trenger behandling.

Når en person har en klinisk depresjon kan disse problemene bli kroniske eller tilbakevendende og vil forstyrre dagliglivet. Depresjon kan også føre til andre symptomer som nedstemthet, angst, irritabilitet, lav selvfølelse, forstyrret søvn eller appetitt, vektendring, tretthet, manglende motivasjon, nedsatt konsentrasjon eller sexlyst, fysisk smerte, og selvmordstanker (1,2).

Depresjon skyldes sannsynligvis en kombinasjon av genetiske, biokjemiske, miljømessige og psykologiske faktorer. Det kan utløses av stressende hendelser, som for eksempel sorg, sykdom, samlivsproblemer eller økonomiske vanskeligheter. Førstelinjebehandling av depresjon er medikamenter (SSRI), men over halvparten responderer ikke så godt på disse (3).

Hva er akupunktur?

Akupunktur er en praktisk og tradisjonsrik behandling med røtter så langt tilbake som 2000 år og er sannsynligvis det eldste medisinske systemet vi kjenner til. Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus; nål/spiss, og punktur; punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Kinesisk medisin omfatter flere behandlingsformer i tillegg til akupunktur; blant annet urtemedisin, kostholdterapi, moxa (varme), kopping, tuina-massasje og treningsformer (qi gong og tai ji). Akupunktur er en persontilpasset behandling der diagnostikk, behandling og oppfølging er skreddersydd for hver pasient med sine egne særtrekk, symptomer og preferanser under hvert trinn av behandlingen.

Effekten av akupunktur er godt dokumentert for en rekke lidelser, blant annet kronisk smerte, hodepine, kvalme, allergi, søvnproblemer, depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse og flere andre tilstander. Med et slikt spekter av fysiske og psykiske plager viser det at det er behov for akupunktører med god forståelse og kunnskap, både i biomedisin og i kinesisk medisinsk teori og kunnskap. Akupunkturforeningen mener derfor at en 4-årig utdanning tilsvarende 240 studiepoeng er nødvendig for å være en kvalifisert utøver av akupunktur.

Den smertedempende effekten til akupunktur er blitt forsket på i mer enn 60 år, og viser at både opoide nevropeptider som enkefalin, endorfin, dynorfin, endomorfin og nociceptin/orfanin FQ og non-opoide nevropeptider er involvert i den analgetiske effekten til akupunktur. De non-opoide nevropeptidene som syntetiseres ved akupunktur eller elektroakupunktur har blitt undersøkt både for sin analgetiske effekt, men også for sin anti-inflammatoriske effekt. Studier har vist at akupunktur eller elektroakupunktur er effektivt ved smerter forårsaket av inflammasjon og kreft, i tillegg til viscerale og nevropatiske smerter (referanse).

Hvordan kan akupunktur hjelpe ved depresjon?

Fysiologiske studier på akupunktur relatert til depresjon:

  • Akupunktur kan virke på depresjon ved å øke produksjonen av serotonin (Sprott 1998) og endorfiner (Wang 2010).
  • Akupunktur kan også være nyttig ved depresjon ved å virke gjennom andre nevrokjemiske baner inkludert de som involverer dopamin (Scott 1997), noradrenalin (Han 1986), kortisol (Han 2004) og neuropeptid Y (Pohl 2002).
  • Stimulering av visse akupunkturpunkter har vist seg å påvirke deler av hjernen som er kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress, samt øke avslapning (Hui 2010). Stressinduserte endringer i adferd og biokjemi kan reverseres (Kim 2009).
  • Depresjon er assosiert med dysfunksjon ved at deler av den hvilende hjernen kommuniserer med hverandre (Broyd 2008); akupunktur har vist seg å være i stand til å endre «default mode network» (Dhond 2007), og effekten går utover placeboeffekten (Hui 2010).
  • Akupunktur kan trygt kombineres med konvensjonelle medisinske behandlinger som antidepressiva, og kan bidra til å redusere bivirkninger og forbedre gunstige effekter (Zhang 2007, Chan 2015).
  • Akupunkturbehandling kan også bidra til å løse fysiske plager som kroniske smerter (Zhao 2008, MacPherson 2016), som kan være en medvirkende årsak til depresjon.

I tillegg til å utføre akupunktur vil akupunktører gi veiledning i forhold til kostholdsendring, trening, bedre søvnrutiner og andre livsstilsendringer som kan være nyttig for å overvinne depresjon.

De siste årene har det blitt publisert to systematiske oversikter som oppsummerer forskningen som er utført på akupunktur for depresjon (Chan 2015 og Bosch 2015). Chan konkluderte med at akupunktur sammen med SSRI (serotonin reopptakshemmere/antidepressive medikamenter) har bedre effekt enn SSRI alene, hos pasienter med moderat til alvorlig depresjon. Bosch konkluderte med at elektroakupunktur har bedre effekt enn manuell akupunktur spesielt når det gjelder å øke søvnkvalitet, humør og livskvalitet. Det ble også målt bivirkninger i begge metaanalysene, og konklusjonen var at akupunktur er en trygg behandlingsform for personer med depresjon.

Etter dette har det også blitt publisert en randomisert kontrollert studie (RCT) fra universitetet i York av svært høy kvalitet (MacPherson 2016). 755 pasienter med moderat til alvorlig depresjon ble randomisert (inndelt) i tre grupper, hvor den ene gruppen fikk standard behandling (medisiner eller samtale med fastlege) sammen med akupunktur, den andre gruppen fikk standard behandling sammen med psykoterapi, og den tredje gruppen fikk bare standard behandling. Konklusjonen til forfatterne var at både akupunktur og psykoterapi sammen med standard behandling ga begge en signifikant reduksjon av symptomer på depresjon sammenlignet med standard behandling alene. Det var ingen alvorlige bivirkninger relatert til behandlingene, og akupunktur var mest kostnadseffektivt. Effekten vedvarte også 12 mnd. etter behandling var avsluttet.

Hvordan stilles en kinesisk medisinsk diagnose?

Under første konsultasjon blir det foretatt et grundig intervju som sammen med de funnene man gjør i klinisk undersøkelse; som er observasjon, palpasjon, puls og tunge, gir dette akupunktøren et grunnlag for å stille diagnose. Opplysningene som kommer frem blir ført i en journal – enten elektronisk eller på papir. Akupunkturforeningens medlemmer plikter å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Det stilles spørsmål om plager og symptomer, hvor lenge plagene har vart, hva som forverrer eller lindrer dem, osv. Diagnosen er utgangspunktet for akupunktørens behandlingsstrategi og valg av akupunkturpunkter og hvordan disse skal stimuleres.

Hva skjer under akupunkturbehandling?

I akupunkturbehandlingen brukes svært tynne sterile engangsnåler som stikkes inn i spesielle punkter som finnes spredt i et system over hele kroppen. Vi har i underkant av fire hundre slike akupunkturpunkter på kroppen. Det er viktig at nålene stikkes inn på riktig måte – i forhold til retning og dybde på de forskjellige punktene. Nålene kan stå urørt under behandlingen, men like vanlig er det at nålene blir manipulert, varmet opp med moxa eller stimulert med strøm. Nålene står vanligvis inne i 20-40 minutter. Antall nåler som benyttes under en behandling kan variere. Antall behandlinger er avhengig av hva slags problem som behandles i tillegg til plagenes varighet. Akupunktøren vil også kunne benytte andre behandlingsteknikker som kopping, moxa (urt som brennes for å varme) og elektroakupunktur.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand; type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – minimal dosage effect.

Gjør akupunktur vondt?

De fleste synes akupunktur er veldig avslappende og behagelig både under og etter behandling. Likevel er noen urolige for at det skal gjøre vondt å få akupunktur. Mange blir overrasket over hvor lite smertefullt det er å få nåler av en akupunktør med god nåleteknikk. Når nålen er riktig plassert i akupunkturpunktet skal pasienten kjenne et press eller en litt dump følelse i området der nålen står. Dette kalles De Qi – ”nålefølelsen”.

Er det noen bivirkninger forbundet med akupunktur?

Studier viser at akupunktur er en trygg behandlingsform i hendene på kvalifiserte akupunktører som praktiserer etter trygge og solide standarder (MacPherson 2001). Akupunkturforeningen stiller strenge krav til sine medlemmer når det gjelder forståelse og kunnskap i både biomedisin, men også i kinesisk medisinsk teori og kunnskap, i tillegg til kompetanse i farlige og sikre innstikk og hygiene.

Du kan oppleve å få milde og selvkorrigerende bivirkninger som et blåmerke etter nålene. Noen kan oppleve å få en oppblussing av symptomene etter nålestimuleringen. Noen pasienter kan oppleve tretthet under og etter behandling, mens andre opplever økt energi og livsglede. Andre følelser kan også frigjøres – og er helt naturlig. Mange kjenner en svak prikkende eller nummen følelse der nålene sitter – eller ømhet rundt stikket etter behandling.

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng er det som er nødvendig for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er et problem for pasientsikkerheten, får pasienten tilstrekkelig og riktig behandling, men også et problem i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta medisinen slik legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behov for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

Referanser:

(1)        Mintel/YouGov. Depression poll commissioned by the British Association for Counselling and Psychotherapy. 2006 Apr.

(2)        Stewart DE, Gucciardi E, Grace SL; Depression. BMC Women’s Health. 2004 Aug 25;4 Suppl 1:S19.

(3)        FavaMDiagnosis and definition of treatment-resistant depression. Biol Psychiatry 2003; 53: 649- 59.  http://dx.doi.org/10.1016/S0006-3223(03)00231-2

 

Bosch P, van den Noort M, Staudte H, Lim S. Schizophrenia and Depression: A systematic Review of the Effectiveness and the Working Mechanisms Behind Acupuncture. Explore (NY). 2015 Jul-Aug;11(4):281-91.

Broyd SJ et al. Default-mode brain dysfunction in mental disorders: A systematic review. Neurosci Biobehav Rev. 2008 Sep 9

Dhond RP, Yeh C, Park K, Kettner N, Napadow V. Acupuncture modulates resting state connectivity in default and sensorimotor brain networks. Pain. 2008 Jun;136(3):407-18.

Chan YY, Lo WY, Yang SN, Chen YH, Lin JG. The benefit of combined acupuncture and antidepressant medication for depression: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2015 May 1;176:106-17.

Han JS. Electroacupuncture: An alternative to antidepressants for treating affective diseases? Intl J Neurosci 1986;29:79-92

Hui KK et al. Acupuncture, the limbic system, and the anticorrelated networks of the brain. Auton Neurosci. 2010 Oct 28;157(1-2):81-90

Kim H et al. The effects of acupuncture stimulation at PC6 (Neiguan) on chronic mild stress-induced biochemical and behavioral responses. Neuroscience Letters. 2009; 460 (1) (pp 56-60)

MacPherson: https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/pgfar/pgfar05030#/s6

Pohl A, Nordin C. Clinical and biochemical observations during treatment of depression with electroacupuncture: a pilot study. Hum Psychopharmacol. 2002 Oct;17(7):345-8.

Scott S, Scott WN. A biochemical hypothesis for the effectiveness of acupuncture in the treatment of substance abuse: acupuncture and the reward cascade. Am J Acupunct 1997;25:33-40.

Sprott H, Franke S, Kluge H, Hein G. Pain treatment of fibromyalgia by acupuncture. Rheumatol Int 1998;18:35-36.

Wang XJ, Wang LL.  [A mechanism of endogenous opioid peptides for rapid onset of acupuncture effect in treatment of depression.] Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2010 Nov 15;8(11):1014-1017.

Zhao ZQ, Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Prog Neurobiol. 2008 Aug;85(4):355-75.