Faktaark: Endometriose og akupunktur

Det antas at mellom 6-10 prosent i den kvinnelige befolkningen har endometriose i Norge.

Endometriose er en kronisk tilstand der vev av lignende type som slimhinnen i livmoren (endometriet), vokser utenfor livmoren. Vevet kan for eksempel vokse både på innsiden av eggleder eller eggstokker, i bukhinnen, urinblæren, vagina og tarmer. Dersom endometriet kun vokser seg inn i livmorveggen, kalles tilstanden for adenomyose.

Vevet reagerer på hormonelle endringer i menstruasjonssyklusen med påfølgende blødning, betennelse og smerte. De vanligste symptomene på endometriose er kraftige menstruasjonssmerter. Smerter før menstruasjonen og ved eggløsning kan også forekomme. Noen opplever smerter konstant eller periodevis med forverring av smertene. Noen har uregelmessige menstruasjonsblødninger, kraftig mensblødning eller langvarige menstruasjonsblødninger. Smerter ved samleie, ved vannlating, ved avføring o.l. kan også forekomme.

Ingen teori forklarer enda årsaken til endometriose eller hvorfor den oppstår, men det ser ut til at genetiske-, immunologiske- og miljøfaktorer spiller en rolle. Det ser også ut til at endometriose er en østrogenavhengig sykdom, men det er ukjent hvorfor noen har symptomer og aggressiv sykdom, mens andre ikke har det.

Endometriose kan være assosiert med redusert fertilitet, også selv for kvinner med lite symptomer. Noen kvinner oppdager ikke at de har endometriose før de forsøker å bli gravide. Hos 10-15 % av infertile par er årsak endometriose, og hos 15-40 % av infertile som gjennomgår assistert befruktning påvises det adenomyose.

Ved hjelp av lapraskopi kan diagnosen stilles med sikkerhet. Nåværende medisinske behandlinger for tilstanden omfatter medikamenter som NSAIDs, hormonbehandling som p-piller, gestagener, gonadotropinfrisettende hormon, samt kirurgisk fjerning av endometriose vev. Behandlingen av smerte hos kvinner med endometriose er ofte mangelfull, og 20-50 prosent av kvinnene får tilbakefall av symptomer de første fem år etter kirurgi og/eller avsluttet medisinsk behandling. Det finnes ingen kur for endometriose, kun lindrende behandling (1, 2, 3, 4).

Kan akupunktur hjelpe ved endometriose?

Akupunktur er kjent for sin smertelindrende effekt som kan være relevant for smertene som oppleves av personer med endometriose.

En nylig publisert systematisk gjennomgang hadde som mål å undersøke effekten av akupunktur på symptomer og helserelatert livskvalitet hos pasienter med endometriose. Femten studier med 1018 pasienter oppfylte inklusjonskriteriene, men mangfold i sammenligninger og utfallsmål hindret forskerne i å gjøre en metaanalyse. Sammenlignet med falsk akupunktur var ekte akupunktur mer effektiv. Resultatet var at akupunktur ser ut til å redusere dysmenoré VAS smertescore, bekkensmerter, smerter ved samleie, reduksjon av størrelsen på ovariecyster, og forbedret livskvalitet. Det kan se ut til at akupunktur kan forbedre smerterelaterte symptomer og livskvalitet hos pasienter med endometriose. Resultatene i studiene viste at akupunktur verken var mer, eller mindre effektivt enn farmakoterapi på endometriose. Foreløpig bevis er begrenset til enkeltstudier med lav til moderat sikkerhet. Derfor er det nåværende beviset utilstrekkelig for å vise til den generelle effekten av akupunktur og moxa for endometriose (Wang 2023).

I desember 2023 ble en systematisk gjennomgang og meta-analyse på endometriose og akupunktur publisert. Seks studier med totalt 331 deltakere ble inkludert. Gjennomgangen viste at akupunktur har klinisk relevant effekt ved bekkensmerter og forfatternes konklusjon var at akupunktur bør betraktes som en potensiell behandling ved endometriose (Giese 2023).

En randomisert enkeltblindet placebokontrollert studie ønsket å evaluere effekten av akupunktur ved behandling av endometriose-assosiert smerte. Totalt 106 kvinner ble tilfeldig fordelt i to grupper. I 12 uker fikk kvinnene i den ene gruppen falsk akupunktur, og kvinnene i den andre gruppen fikk ekte akupunktur. Behandlingen startet en uke før forventet menstruasjon. I løpet av menstruasjonsperioden ble akupunktur gitt daglig når bekkensmertene som var forbundet med endometriose oppstod. Etter avsluttet behandling ble kvinnene fulgt opp i ytterligere 12 uker. Alle testskårer ble forbedret i signifikant større grad i akupunkturgruppen enn i shamgruppen ved uke 12, men ikke ved uke 24. Effekten så ut til å avta etter at behandlingen var avsluttet. Konklusjonen på studien er at akupunktur kan være en effektiv og sikker metode for å lindre dysmenoré, forkorte smertens varighet og forbedre livskvalitet hos kvinner med endometriose-assosiert smerte  (Li 2023).

Akupunktur kan hjelpe mennesker med endometriose ved å:

  • Dempe smerte ved å gi økt aktivitet i smertemodulerende områder i hjernen (Rong-Lin Cai 2018)
  • Reduserer nivåene av prostaglandiner og COX-2 (cyklooksygenase). Store mengder av prostaglandiner kan medføre smertefulle sammentrekninger i livmoren og COX-2 danner prostaglandiner (Lin 2022).
  • Forbedre muskelstivhet og øke leddmobilitet ved å øke lokal mikrosirkulasjon (Komori 2009), som igjen hjelper til med å minske hevelse.
  • Redusere betennelse ved å fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kavoussi 2007Zijlstra 2003)
  • Påvirke hjernens kjemi som øker endorfin-nivået (Han 2004) og nevropeptid Y nivåer (Lee 2009 ; Cheng 2009) og endringer i serotonin-nivå og substans P (Karatay 2018).
  • Fremkalle kortsiktig økninger i mu-opioid reseptorbinding i flere smerte og sensoriske prosesseringdeler av hjernen (Harris 2009).
  • Stimulere nerver som ligger i muskler og andre vev, som igjen fører til frigivelse av endorfiner og andre nevrofaktorer og med dette endrer hvordan hjernen og ryggmargen prosesserer smerte (Zhao 2008).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Dette er kravene for at en akupunktør kan bli fullverdig medlem i Akupunkturforeningen i dag.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.


Referanser:
(1) https://endometriose.no/om-sykdommene/endometriose/
(2) https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/gynekologi/tilstander-og-sykdommer/menstruasjonsproblemer/endometriose
(3) https://www.helsebiblioteket.no/innhold/artikler/pasientinformasjon/endometriose
(4) https://nhi.no/sykdommer/kvinne/ulike-sykdommer/endometriose/?page=1
Wang Y et al. Acupuncture and moxibustion for endometriosis: A systematic review and analysis. Complement Ther Med. 2023 Jul 13;76:102963. doi: 10.1016/j.ctim.2023.102963.
Giese N., Kwon, Armour. Acupuncture for endometriosis: A systematic review and meta-analysis. Integrative Medicine Research Volume 12, Issue 4, December 2023, 101003.
Rong-Lin Cai et al. Brain functional connectivity network studies of acupuncture: a systematic review on resting-state fMRI. J Integr Med. 2018 Jan;16(1):26-33. doi: 10.1016/j.joim.2017.12.002.
Han JS. Acupuncture and endorphins. Neurosci Lett 2004; 361: 258-61.
Lee B et al. Effects of acupuncture on chronic corticosterone-induced depression-like behavior and expression of neuropeptide Y in the rats. Neuroscience Letters 2009; 453: 151-6.
Cheng CH et al. Endogenous Opiates in the Nucleus Tractus Solitarius Mediate Electroacupuncture-induced Sleep Activities in Rats. Evid Based Complement Alternat Med 2009 Sep 3. [Epub ahead of print]
Richard E. Harris et. al. Traditional Chinese Acupuncture and Placebo (Sham) Acupuncture Are Differentiated by Their Effects on μ-Opioid Receptors (MORs). Neuroimage. 2009 Sep; 47(3): 1077–1085.
Zhi-Qi Zhao. Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Prog Neurobiol. 2008 Aug;85(4):355-75. doi:10.1016/j.pneurobio.2008.05.004.
Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007; 6: 251-7.
Zijlstra FJ et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003; 12: 59-69.
Komori M et al. Microcirculatory responses to acupuncture stimulation and phototherapy. Anesth Analg 2009; 108: 635-40.
Lin J-G et al. Understandings of acupuncture application and mechanisms. Review Am J Transl Res. 2022 Mar 15;14(3):1469-1481. eCollection 2022.
Oppdatert 4. des.2023.