Faktaark: Leddgikt/revmatoid artritt og akupunktur

Leddgikt eller revmatoid artritt er en kronisk leddsykdom der kroppens immunforsvar går til angrep på egne celler og vev og skaper en betennelse (inflammasjon) i leddhinnene. Tilstanden kan forårsake smerte, stivhet, ødeleggelse og deformitet av leddene, redusere fysisk funksjon, livskvalitet og levealder.

Det er vanligst at leddgikt oppstår i alderen 40 til 60 år, men kan oppstå i alle aldre. Man regner med at ca. 0,5-1 % av befolkningen i Norge har leddgikt, og det er flere kvinner enn menn som rammes av sykdommen.

Årsak til sykdommen er enda ukjent, men det er sannsynlig at genetiske, miljømessige og hormonelle forhold er av betydning, og røyking ser ut til å være den viktigste ikke-genetiske risikofaktoren.

Leddgikt kan ikke kureres, men behandling kan holde sykdommen i sjakk og forebygge skade på leddene ved hjelp av medikamenter som demper sykdomsaktiviteten og reduserer smerte. Sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (disease modifying antirheumatic drugs = DMARDs) er den viktigste medikamentgruppen ved leddgikt. NSAIDs gir smertelindring og demper til en viss grad betennelsen, men det er fare for bivirkninger som kan gi magesår. Langvarig fast bruk bør derfor unngås. Kortikosteroider virker raskt ved å dempe betennelse og redusere smerte, men brukt over lang tid er risikoen for alvorlige bivirkninger betydelig.

Fysioterapi kan være gunstig for å forhindre at ledd stivner i ugunstige posisjoner. TNS (stimulering av hudnerver) og akupunktur kan forsøkes for smertelindring. Varme og kuldebehandling kan også hos noen lindre smerte.

Det viktigste man kan gjøre selv er å ha en sunn livsstil med et sunt kosthold og være fysisk aktiv. Trening kan styrke muskulatur, hindre tilstivning og dempe smerter. Trening kan også redusere følelsen av slitenhet og bedre søvn (1, 2, 3, 4).

Kan akupunktur hjelpe ved leddgikt?

Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere ved flere plager og lidelser. NICE Guidelines anbefaler akupunktur som behandling ved kroniske smerter. I Norge nevner blant annet Norsk elektronisk legehåndbok akupunktur som behandling både ved leddgikt og kroniske smerter.

En systematisk gjennomgang og metaanalyse gikk gjennom randomiserte kontrollerte studier (RCT) som omhandlet behandling av leddgikt med akupunktur og relaterte teknikker (ACNRT), og vestlig medisinsk behandling (WM). De tre typene ACNRT som ble brukt i de studiene var akupunktur, moxa og elektroakupunktur. Forfatterne gjorde en gjennomgang på studier fra år 2000 til 2021. Totalt 12 RCT studier med tilsammen 874 pasienter oppfylte inklusjonskriteriene. De sekundære resultatene de ville se på var kliniske karakteristika inkludert smerte visuell analog skala (VAS) score, Disease Activity Score (DAS-28), antall hovne ledd, antall ømme ledd, morgenstivhet, og resultatene av et spørreskjema for helsevurdering. Sammenlignet med pasientene som fikk WM-behandling alene, så viste de som fikk integrert ACNRT/WM-behandling større reduksjoner i CRP. Det var også en endring av positiv karakter i de sekundære resultatene i flere av studiene. Denne metaanalysen gir pålitelige bevis som viser fordeler av behandling med ACNRT i tillegg til WM. Likevel er det er nødvendig med flere langsiktige, høykvalitets, repeterbare, multisenter randomiserte kontrollerte studier med større utvalg for å kunne gi en sikker konklusjon (Ho-Lin 2022).

En randomisert kontrollert studie publisert i 2021 ville se på effekten av å bruke moxabehandling på leddhevelse og smerter, og samtidig måle nivåene av chemokine CXCL1 og β-endorfin (β-EP) i serum hos pasienter med leddgikt. De ville også undersøke om hvordan den anti- inflammatoriske og smertestillende mekanismen kunne forbedre leddgikt hos pasientene som fikk moxabehandling. 68 pasienter med leddgikt ble tilfeldig og likt klassifisert i kontroll- og behandlingsgruppene. Kontrollgruppen ble behandlet med rutinemessig medikamentell behandling, mens behandlingsgruppen fikk rutinemessig medikamentell behandling og moxabehandling. Begge gruppene ble behandlet i åtte uker. Symptomene og laboratorieindikatorene til pasientene ble sammenlignet i de to gruppene før og etter intervensjon. Konklusjonen utfra studien viste at moxabehandling kan forbedre leddhevelse og smertesymptomer hos pasienter med leddgikt. Dette ser ut til å ha en sammenheng med at moxabehandling kan redusere frigjøring av inflammatoriske faktorer og nedregulere nivået av CXCL1 og øke nivået av β-EP samtidig (Tao 2021).

I en dobbeltblindet randomisert klinisk studie som ville se på effekten av akupunktur på smerte, funksjonshemming og livskvalitet hos pasienter med leddgikt i hendene, viste at akupunktur i henhold til funksjonelle diagnoser i kinesisk medisin (TKM) er relevant for å vurdere effekt i pasientgruppen som primært er definert av en vestlig medisinsk diagnose. Basert på klare tildelingskriterier for akupunkturpunkter, viste de spesifikke effektene av de valgte punktene. Studien indikerer at akupunktur-allokering i henhold til funksjonelle diagnoser i kinesisk medisin er svært relevant for å kunne vurdere effekten av akupunktur i en pasientgruppe som primært er definert av en vestlig medisinsk diagnose (Seca 2018).

Studier tyder også på at akupunkturintervensjoner kan ha en positiv effekt på smertelindring, fysisk funksjon og HRQoL hos pasienter med leddgikt. På grunn av heterogeniteten og de metodiske begrensningene til studiene som er inkludert i denne systematiske oversikten, er det imidlertid ikke sterke nok bevis enda til å gi en retningslinje for beste praksis (Seca 2019).

Akupunktur kan lindre smerter og bedre funksjon hos pasienter med leddgikt ved å:

  • Redusere de proinflammatoriske cytokinene IL-1 og IL-6 og øke de hemmende cytokinene IL-4 og IL-10 (Ouyang 2010)
  • Hemme funksjonen av synovial-mastceller (som er hovedsakelig involvert i initiering av inflammatorisk artritt) (He 2010)
  • Redusere signalveien (TLR4-MyD88-NF-κB) som bidrar til utvikling og progresjon av leddgikt (Dong 2018)
  • Dempe smerte ved å gi økt aktivitet i smertemodulerende områder i hjernen (Rong-Lin Cai 2018)
  • Påvirke hjernens kjemi som øker endorfin-nivået (Han 2004) og nevropeptid Y nivåer (Lee 2009 ; Cheng 2011) og endringer i serotonin-nivå og substans P (Karatay 2018).
  • Fremkalle kortsiktige økninger i mu-opioid reseptorbinding i flere smerte og sensoriske prosesseringdeler av hjernen (Harris 2009).
  • Stimulere nerver som ligger i muskler og andre vev, som igjen fører til frigivelse av endorfiner og andre nevrofaktorer og med dette endrer hvordan hjernen og ryggmargen prosesserer smerte (Zhao 2008).
  • Redusere betennelse ved å fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kavoussi 2007Zijlstra 2003)
  • Forbedre muskelstivhet og øke leddmobilitet ved å øke lokal mikrosirkulasjon (Komori 2009), som igjen hjelper til med å minske hevelse.
  • Redusere frigjøring av inflammatoriske faktorer og nedregulere nivået av CXCL1 og øke nivået av β-EP samtidig (gjelder moxabehandling) (Tao 2021).

For mer info om potensielle mekanismer for akupunktur for nevropatisk smerte basert på det somatosensoriske systemet, kan du lese mer om dette her.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Du kan finne en akupunktør MAF (medlem i Akupunkturforeningen) her. 

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

Referanser:
(1)  https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/giktsykdommer/leddgikt-oversikt/?page=all 
(2) www.revmatiker.no
(3) https://www.helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/leddgikt/
(4) https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/revmatologi/pasientinformasjon/leddgikt/leddgikt-oversikt
Birch et al. Overview of Treatment Guidelines and Clinical Practical Guidelines That Recommend the Use of Acupuncture: A Bibliometric Analysis. The Journal of Alternative and Complementary MedicineVol. 24, No. 8. 1. august 2018.
NICE guideline [NG193]Published: 07 April 2021. Chronic pain (primary and secondary) in over 16s: assessment of all chronic pain and management of chronic primary pain.
Ho-Lin et al. The effects of acupuncture and related techniques on patients with rheumatoid arthritis: A systematic review and meta-analysis. Meta-Analysis J Chin Med Assoc. 2022 Mar 1;85(3):388-400.
Tao et al. The Efficacy of Moxibustion on the Serum Levels of CXCL1 and β-EP in Patients with Rheumatoid Arthritis. Randomized Controlled Trial Pain Res Manag. 2021 Oct 13;2021:7466313. doi: 10.1155/2021/7466313. eCollection 2021.
Seca et al. Effectiveness of Acupuncture on Pain, Functional Disability, and Quality of Life in Rheumatoid Arthritis of the Hand: Results of a Double-Blind Randomized Clinical Trial. Randomized Controlled Trial J Altern Complement Med. 2019 Jan;25(1):86-97. doi: 10.1089/acm.2018.0297. Epub 2018 Oct 16.
Seca et al. Effectiveness of Acupuncture on Pain, Physical Function and Health-Related Quality of Life in Patients with Rheumatoid Arthritis: A Systematic Review of Quantitative Evidence. Chin J Integr Med. 2019 Sep;25(9):704-709. doi: 10.1007/s11655-018-2914-x. Epub 2018 Dec 19.
Quyang et al. [Effects of electroacupuncture and simple acupuncture on changes of IL-1, IL-4, IL-6 and IL-10 in peripheral blood and joint fluid in patients with rheumatoid arthritis]. Randomized Controlled Trial Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Oct;30(10):840-4.
He et al. [Effects of acupuncture on the number and degranulation ratio of mast cells and expression of tryptase in synovium of rats with adjuvant arthritis]. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2010 Jul;8(7):670-7. doi: 10.3736/jcim20100711.
Dong et al. Effect of Electroacupuncture in «Zusanli» and «Kunlun» Acupoints on TLR4 Signaling Pathway of Adjuvant Arthritis Rats. Am J Ther. 2018 May/Jun;25(3):e314-e319. doi: 10.1097/MJT.0000000000000477.
Rong-Lin et al. Brain functional connectivity network studies of acupuncture: a systematic review on resting-state fMRI. Review J Integr Med. 2018 Jan;16(1):26-33. doi: 10.1016/j.joim.2017.12.002. Epub 2017 Dec 11.
Ji-Sheng Han. Acupuncture and endorphins. Volume 361, Issues 1–3, 6 May 2004, Pages 258-261.
Lee et al. Effects of acupuncture on chronic corticosterone-induced depression-like behavior and expression of neuropeptide Y in the rats. Neurosci Lett. 2009 Apr 10;453(3):151-6. doi: 10.1016/j.neulet.2009.01.076. Epub 2009 Feb 4.
Cheng et al. Endogenous Opiates in the Nucleus Tractus Solitarius Mediate Electroacupuncture-Induced Sleep Activities in Rats. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:159209. doi:10.1093/ecam/nep132
Kataray et al. Effects of Acupuncture Treatment on Fibromyalgia Symptoms, Serotonin, and Substance P Levels: A Randomized Sham and Placebo-Controlled Clinical Trial. Randomized Controlled Trial Pain Med. 2018 Mar 1;19(3):615-628. doi: 10.1093/pm/pnx263.
Harris et al. Traditional Chinese Acupuncture and Placebo (Sham) Acupuncture Are Differentiated by Their Effects on μ-Opioid Receptors (MORs). Neuroimage. 2009;47(3):1077-1085. doi:10.1016/j.neuroimage.2009.05.083
Zhi-Qi Zhao. Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Review Prog Neurobiol. 2008 Aug;85(4):355-75. doi: 10.1016/j.pneurobio.2008.05.004. Epub 2008 Jun 5.
Ben Kavoussi, B Evan Ross. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Review Integr Cancer Ther. 2007 Sep;6(3):251-7. doi: 10.1177/1534735407305892.
Zijlstra et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Review Mediators Inflamm. 2003 Apr;12(2):59-69. doi: 10.1080/0962935031000114943.
Komori et al. Microcirculatory responses to acupuncture stimulation and phototherapy. Anesth Analg. 2009 Feb;108(2):635-40. doi: 10.1213/ane.0b013e31819317bc.
Sist oppdatert: 23. sept. 2022.