Faktaark: Plager i overgangsalder og akupunktur

En kvinnes overgangsalder, kalt menopause, opptrer normalt i 45–55-årsalderen. Gjennomsnittsalderen er 52 år for ikke-røykere, og 50 år for røykere (1).

Symptomene ved overgangsalder kan oppstå lenge før menstruasjonen opphører, faktisk så mye som ti år før. Forandringene inntrer ofte i 40-årene. Når en kvinne nærmer seg menopausen, produserer eggstokkene mindre av to hormoner; østrogen og progesteron. Det første tegn på dette, kan være at menstruasjonen blir mer og mer uregelmessig enn normalt. Når kvinnen har nådd menopause, opphører østrogenproduksjonen i eggstokkene og dermed stopper også menstruasjonsblødningene (2).

Endringen i hormonnivå kan forårsake akutte menopausale symptomer slik som hetetokter og nattesvette. Dette er vanligvis forårsaket av nedgang i østrogennivåene i kroppen. Mellom 30-70% av kvinner i vestlige land opplever vasomotoriske symptomer som hetetokter og nattesvette i forbindelse med overgangsalder (3, 4).

Noen kvinner rapporterer også vaginal tørrhet, smerter under samleie, tap av seksuallyst, tretthet, søvnforstyrrelser, humørsvingninger, depresjon, engstelse og dårlig hukommelse (4, 5). Gjennomsnittlig varighet av menopausale symptomer er ca 4 år, men hos rundt 10 % av kvinnene kan symptomene vare lenger enn 12 år (6).

Den mest brukte konvensjonelle medisinske behandlingen for plager i overgangsalder er hormonbehandling som består av et østrogen alene, eller i kombinasjon med et gestagen. Mange har god effekt av østrogentilskudd, men behandlingen er omdiskutert på grunn av faren for alvorlige bivirkninger.

Kan akupunktur hjelpe ved plager i overgangsalder?

En systematisk gjennomgang og meta-analyse av randomiserte kontrollerte studier, publisert i januar 2020, ønsket å se på effekten og sikkerheten av akupunktur for depresjon i klimakteriet. Totalt ble 16 randomiserte kontrollerte studier med tilsammen 1311 pasienter analysert. Samlet sett viste resultatene at akupunktur var mer effektiv i behandling av depresjon i klimakteriet enn antidepressiva. Behandlingseffekten av akupunktur så ut til å være mer stabil enn for antidepressiva, og tryggere enn antidepressiva basert på forekomsten av bivirkninger. Akupunktur viste seg å ikke ha noen effekt på østrogennivået. Akupunktur for depresjon i klimakteriet ser ut til å være en trygg og effektiv behandling, og har mer stabil langtidseffekt enn antidepressiva og hormonbehandling. I meta-analysen konkluderes det derfor med at akupunktur bør anbefales som en klinisk behandling av depresjon i klimakteriet (Xiao Xiao 2020).

En pragmatisk, randomisert studie utført i allmenn praksis, viste at akupunktur gitt i seks uker sammenliknet med en enkeltbehandling med akupunktur, viste seg å redusere forekomst av hetetokter, nattesvette, søvnvansker og emosjonelle vansker (Lund 2019).

En pragmatisk, randomisert studie som ble publisert i juni 2016, ønsket å evaluere effektene av akupunktur på hetetokter og livskvalitet. I studien var totalt 209 kvinner med, i alderen 45 til 60 år. Disse var enten i klimakteriet eller menopausen, og hadde fire eller flere hetetokter per dag. Kvinnene i akupunkturgruppen fikk opptil 20 akupunkturbehandlinger hver i løpet av 6 måneder. Det ble observert statistisk signifikant, klinisk forbedring etter tre akupunkturbehandlinger, og maksimal klinisk effekt oppstod etter en median på 8 behandlinger. Vedvarende forbedringer ble sett i forhold til livskvalitet i akupunkturgruppen, i forhold til kontrollgruppen. Forskerne fant at akupunkturbehandling var assosiert med signifikant reduksjon i hetetokter og bedring av livskvalitet, sammenlignet med ingen akupunktur. Klinisk nytte vedvarte i minst 6 måneder etter avsluttet behandling (Nancy E Avis 2016).

En metaanalyse fra 2015 som involverte 12 studier med totalt 869 deltakere, viste effekt av akupunktur på overgangsalderrelaterte symptomer og livskvalitet hos kvinner i naturlig overgangsalder. Forskerne fant at akupunktur reduserte frekvensen av hetetokter og alvorlighetsgraden betydelig. Analysen viser også at akupunktur forbedret overgangsalderrelaterte psykologiske, somatiske og urogenitale symptomer, så vel som den generelle livskvaliteten (Chiu 2015).

Einar Borud disputerte 26. april 2010 PhD-graden ved Universitetet i Tromsø med avhandlingen: «The ACUFLASH study. Acupuncture treatment for postmenopausal hot flashes. Can traditional Chinese acupuncture in addition to self-care reduce hot flash frequency and intensity, compared with self-care alone?» Acuflash-studien ble lagt fram i 2008. 206 kvinner, hvorav halvparten mottok akupunkturbehandling, deltok i undersøkelsen. Etter tre måneder oppga de som fikk akupunktur at plagene var redusert med 50 %, både når det gjaldt intensitet og hyppighet. For gruppen som ikke fikk akupunkturbehandling ble det rapportert 27 % reduksjon i intensitet og 28 % reduksjon i antallet hetetokter i løpet av ett døgn. Disse kvinnene fikk bare gode råd som kunne redusere plagene (Borud 2010).

Eldre systematiske oversikter (Lee 2009; Cho 2009) og randomiserte kontrollerte studier som ble publisert fra 2008-2010 (Kim 2010; Venzke 2010, Borud 2010, Borud 2009; Park 2009; Avis 2008) viser: a) ingen forskjell mellom ekte og sham akupunktur for behandling av symptomer i klimakteriet, b) akupunktur har minst like god effekt og noen ganger bedre enn hormonell behandling, c) flere serier med akupunktur forbedrer livskvalitet, d) moxa er bedre enn ingen intervensjon. Disse resultatene tyder på at sham akupunktur har terapeutiske effekter i seg selv, og reduserer med dette sin nytteverdi som en «placebo» kontroll for «ekte» akupunktur.

For flere plager som depresjon, angst, søvnproblemer i overgangsalderen der akupunktur kan være et behandlingsalternativ, les mer om studier på dette her.

Akupunktur kan redusere plager i overgangsalder ved å:

  • Regulere serum østradiol, follikkelstimulerende hormon og luteotrophormon (Xia 2008).
  • Øke avslapning og redusere spenning (Samuels 2008). Akupunktur kan endre hjernens kjemi, og med dette redusere serotonin (Zhou 2008), øke endorfiner (Han 2004) og neuropeptid Y nivå (Lee 2009), som kan bidra til å bekjempe negative affektive tilstander.
  • Stimulere nerver som ligger i muskler og andre vev, som fører til frigjøring av endorfiner og andre nevrofaktorer og med dette endre hvordan hjernen og ryggmargen behandler smertesignaler (Zijlstra 2003, Cheng 2009).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:

(1) https://sml.snl.no/menopause
(2) https://helsenorge.no/sykdom/underliv/menopause
(3) Freeman EW, Sherif K. Prevalence of hot flushes and night sweats around the world: a systematic review. Climacteric 2007; 10: 197-214.
(4) Melby MK et al. Culture and symptom reporting at menopause. Hum Reprod Update 2005; 11: 495-512.
(5) Bachmann GA (1999) Vasomotor flushes in menopausal women. Am J Obstet Gynecol 180: 312-6.
(6) Politi MC et al. Revisiting the duration of vasomotor symptoms of menopause: a meta-analysis. J Gen Intern Med 2008; 23: 1507-13.
Lund et al, Efficacy of a standardised acupuncture approach for women with bothersome menopausal symptoms: a pragmatic randomised study in primary care (the ACOM study). Randomized Controlled Trial BMJ Open. 2019 Feb 19;9(1):e023637. doi: 10.1136/bmjopen-2018-023637.
Xiao Xiao et al, Effectiveness and Safety of Acupuncture for Perimenopausal Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 5865697.
Nancy E Avis et al. Acupuncture in Menopause (AIM) study: a pragmatic, randomized controlled trial. Randomized Controlled Trial Menopause. 2016 Jun;23(6):626-37.
Chiu et al. Effects of acupuncture on menopause-related symptoms and quality of life in women in natural menopause: a meta-analysis of randomized controlled trials. Review Menopause. 2015 Feb;22(2):234-44. doi: 10.1097/GME.0000000000000260.
Lee MS et al. Acupuncture for treating menopausal hot flushes: a systematic review. Climacteric. 2009; 12: 16-25.
Cho SH, Whang WW. Acupuncture for vasomotor menopausal symptoms: A systematic review. Menopause 2009; 16: 1065-73.
Borud E, White A. A review of acupuncture for menopausal problems. Maturitas 2010; 66: 131-4.
Kim KH et al. Effects of acupuncture on hot flashes in perimenopausal and postmenopausal women-a multicenter randomized clinical trial. Menopause 2010; 17: 269-80.
Venzke L et al. A randomized trial of acupuncture for vasomotor symptoms in post-menopausal women. Complementary Therapies in Medicine 2010; 18:  59-66.
Borud EK et al. The Acupuncture on hot flushes among menopausal women (ACUFLASH) study, a randomized controlled trial. Menopause 2009; 16: 484-93.
Borud EK et al. The acupuncture on hot flashes among menopausal women study: Observational follow-up results at 6 and 12 months. Menopause 2010; 17: 262-8.
Park JE et al. Moxibustion for treating menopausal hot flashes: a randomized clinical trial. Menopause 2009; 16: 660-5.
Avis NE et al. A randomized, controlled pilot study of acupuncture treatment for menopausal hot flashes. Menopause 2008; 15: 1070-8.
Xia XH et al. Multicentral randomized controlled clinical trials about treatment of perimenopausal syndrome with electroacupuncture of sanyinjiao (SP 6) [Article in Chinese] . Zhen Ci Yan Jiu. 2008 Aug;33(4):262-6.
Cheng KJ. Neuroanatomical basis of acupuncture treatment for some common illnesses. Acupunct Med 2009;27: 61-4.
Lee B et al. Effects of acupuncture on chronic corticosterone-induced depression-like behavior and expression of neuropeptide Y in the rats. Neuroscience Letters 2009; 453: 151-6.
Samuels N et al. Acupuncture for psychiatric illness: a literature review. Behav Med 2008; 34: 55-64
Zhou Q et al. The effect of electro-acupuncture on the imbalance between monoamine neurotransmitters and GABA in the CNS of rats with chronic emotional stress-induced anxiety. Int J Clin Acupunct 2008 ;17: 79-84.
Zijlstra FJ et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003;12: 59-69.
Sist oppdatert: 12. jan. 2023.