Faktaark: Søvnløshet og akupunktur

Insomni, eller søvnløshet, er den vanligste søvnforstyrrelsen, der man om natten har problemer med å sovne, har problemer med å opprettholde søvnen, eller har problem med for tidlig oppvåkning. Noen opplever å ha alle søvnplagene, mens andre sliter kun med ett av symptomene. Man sier at en søvnforstyrrelse som har vært en plage i minst en måned, er en sykdom (1).

Rundt en av tre voksne sliter ukentlig med søvnen, mens inntil 15 prosent av den norske befolkningen har insomni av mer langvarig art. Flere undersøkelser har vist at søvnvansker er en sterk risikofaktor for både langtidssykefravær og varig uføretrygd (2). Insomni er hyppigere blant kvinner enn menn, og om lag en tredel av unge voksne kvinner har insomni. Det ser også ut til at problemene øker med alderen.

  • Søvnvansker hos ungdom ser ut til å være forbundet med økt risiko for psykiske vansker, selvskading, rus- og alkoholproblemer, overvekt, høyt skolefravær og dårlige skoleprestasjoner.
  • Søvnvansker hos voksne ser ut til å være forbundet med økt risiko for lavere smertetoleranse, mentale og fysiske lidelser/sykdommer, redusert arbeidskapasitet, ulykker, død, og doblet risiko for å bli sykemeldt og uføretrygdet.

Søvnproblemer kan ha en rekke ulike årsaker, og være relatert til både fysisk og psykisk sykdom. Risikofaktorer for søvnproblemer kan blant annet være støy, psykiske vansker, skiftarbeid, graviditet, skjermbruk og stress. Det kan også være en selvstendig sykdom, der det ikke er noen åpenbare årsaker til søvnproblemet.

Behandling av søvnløshet er avhengig av både varighet og symptomer. Legemidler for å indusere søvn (hypnotika) kan gi lindring av symptomer ved kortvarig søvnløshet, men behandler ikke underliggende årsak. Faginstanser har lenge gjort oppmerksom på at bruk av sovemidler for søvnløshet bør begrenses til kortvarig bruk. Hypnotika kan ha mange uønskede bivirkninger, slik som risiko for avhengighet, ustøhet og sløvhet.

Pasienter bør motta råd om hensiktsmessige rutiner for å oppmuntre til god søvn, slik som å unngå sentralstimulerende midler, vedlikeholde vanlig søvnmønster, samt sove i et egnet miljø for søvn (3, 4). Ikke-medikamentelle tiltak, som for eksempel kognitiv atferdsterapi, anbefales som behandling av vedvarende søvnløshet (4).

Kan akupunktur hjelpe ved søvnløshet?

Akupunktur bør betraktes som en av alternativene for behandling av søvnforstyrrelser gitt den evidens vi nå har.

Tjuefire randomiserte kontrollerte studier (RCT) ble inkludert i en kvalitativ gjennomgang i 2021 som sammenlignet akupunktur med enten farmakoterapi eller sham-akupunktur. I den påfølgende kvantitative metaanalysen av studier som sammenlignet akupunktur versus farmakoterapi, viste femten RCT studier at akupunktur hadde en signifikant effekt på pasienter med søvnløshet. En undergruppeanalyse viste at det ikke var signifikant effekt etter uke 1 og 2, men seks studier fant at akupunktur hadde signifikant effekt på søvnløshet ved uke 3. Disse resultatene tyder på at pasienter med søvnproblemer kan oppleve betydelig bedring av søvn etter mer enn tre uker med akupunkturbehandling, sammenlignet med farmakologiske behandlinger (Kim 2021).

Studier viser også at akupunktur har effekt ved depresjons-relatert søvnløshet (Dong 2017), og ved sammenligning av medikamenter for insomni (Huijuan 2009). Selv om vi trenger flere studier av god kvalitet, ser det også ut til at akupunktur kan bidra til å redusere kreftrelatert insomni (Choi Ty 2017), og insomni etter slag (Lee 2016).

Tidligere systematiske oversiktsartikler konkluderer alle med at de fleste studier har vist at akupunktur (eller akupressur eller relaterte prosedyrer), har signifikant bedre effekt enn medikamenter (vanligvis benzodiazepiner), ingen behandling eller narreakupunktur (Sun 2010, Huijuan 2009, Yeung 2009, Lee 2008, Cheuk 2007). Metaanalyser støtter disse konklusjonene. Forfatterne var likevel forsiktige i sine anbefalinger på grunn av dårlig metodologisk kvalitet på flere studier. Store studier av god kvalitet var nødvendig for å trekke en sikker konklusjon. Et betydelig antall tidligere randomiserte studier viser også til positive resultater på akupunktur og søvnløshet (Luo 2010, Reza 2010, Yeung 2009, Lee 2009a, og andre).

Akupunktur kan trygt kombineres med konvensjonelle medisinske behandlinger for søvnløshet, slik som benzodiazepiner, og bidrar til å redusere bivirkninger og forbedre deres gunstige effekter (Huijuan 2009).

Forskning har vist at akupunktur kan være spesielt nyttig hos personer med søvnløshet ved å:

  • Øke nattlig endogen melatonin sekresjon (Spence 2004).
  • Stimulerende opioid (spesielt b-endorfin) produksjon og μ-opioid reseptor aktivitet (Cheng 2009).
  • Øke nitrogenoksid synteseaktivitet og nitrogenoksid innhold som bidrar til å fremme normal funksjon i hjernevevet, noe som kan bidra til å regulere søvn (Gao 2007).
  • Øke cerebral blodgjennomstrømning (Yan 2010).
  • Redusere sympatisk aktivitet i nervesystemet, noe som gir en beroligende effekt (Lee 2009a).
  • Regulere nivåer av nevrotransmittere (eller deres modulatorer) slik som serotonin, noradrenalin, dopamin, GABA og neuropeptid Y. Med dette endres hjernens kjemi som bidrar til å øke velvære og redusere spenninger (Lee 2009b; Samuels 2008).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:

(1) https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/sovnloshet/
(2) https://www.helsedirektoratet.no/tema/sovn/sovn-og-sovnvansker
(3) https://sml.snl.no/s%C3%B8vnl%C3%B8shet
(4) https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/sovnvansker-folkehelserapporten/
Sung-A Kim et al. Efficacy of Acupuncture for Insomnia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Meta-Analysis Am J Chin Med. 2021;49(5):1135-1150. doi: 10.1142/S0192415X21500543. Epub 2021 May 27.
Sook-Hyun Lee, Sung Min Lim. Acupuncture for insomnia after stroke: a systematic review and meta-analysis. BMC Complement Altern Med. 2016 Jul 19;16:228. doi: 10.1186/s12906-016-1220-z.
Spence et al. Acupuncture Increases Nocturnal Melatonin Secretion and Reduces Insomnia and Anxiety: A Preliminary Report. J Neuropsych Clin Neurosciences 2004; 16: 19-28.
Gao XY et al. [Effects of acupuncture at «Sishencong» (EX-HN 1) on physiological functions in the sleep disorder model mouse]. [Chinese] Zhongguo Zhenjiu 2007; 27: 681-3.
Samuels N et al. Acupuncture for psychiatric illness: a literature review. Behav Med 2008; 34: 55-64.
Lee B et al. Effects of acupuncture on chronic corticosterone-induced depression-like behavior and expression of neuropeptide Y in the rats. Neuroscience Letters 2009b; 453: 151-6.
Cheng CH et al. Endogenous Opiates in the Nucleus Tractus Solitarius Mediate Electroacupuncture-induced Sleep Activities in Rats. Evid Based Complement Alternat Med 2009 Sep 3. [Epub ahead of print]
Yan XK et al.  [Effect of tranquilizing and allaying excitement needling method on brain blood flow in the patients of insomnia of heart and spleen deficiency]. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Feb;30(2):113-6.
Hui KK et al. Acupuncture, the limbic system, and the anticorrelated networks of the brain. Auton Neurosci. 2010 Oct 28;157(1-2):81-90.
Lee SY et al. Intradermal acupuncture on shen-men and nei-kuan acupoints improves insomnia in stroke patients by reducing the sympathetic nervous activity: a randomized clinical trial. Am J Chin Med. 2009a;37(6):1013-21.
Yeung WF et al. Electroacupuncture for primary insomnia: a randomized controlled trial. Sleep 2009; 32: 1039-47.
Reza H et al. The effect of acupressure on quality of sleep in Iranian elderly nursing home residents. Complement Ther Clin Pract. 2010 May;16(2):81-5.
Luo WZ et al. [Effect of acupuncture treatment of relieving depression and regulating mind on insomnia accompanied with depressive disorders].Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Nov;30(11):899-903.
Cheuk DK et al. Acupuncture for insomnia. Cochrane Database Syst Rev 2007; 18: CD005472.
Lee MS et al. Auricular acupuncture for insomnia: a systematic review. Int J Clin Pract 2008; 62: 1744-52.
Yeung WF et al. Traditional needle acupuncture treatment for insomnia: a systematic review of randomized controlled trials. Sleep Med 2009; 10: 694-704.
Sun JQ, Guo J. [Evaluation on acupuncture treatment of primary insomnia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2010 Apr;35(2):151-5.
Dong B, et al. The efficacy of Acupuncture for Treating Depression-Related Insomnia Compared with a Control Group: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biomed Res Int.2017:9614810.
Huijuan et al. Acupuncture for Treatment of Insomnia: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J Altern Complement Med. 2009 Nov; 15(11): 1171–1186.
Choi Ty et al. Acupuncture for Managing Cancer-Related Insomnia: A systematic Review of Randomized clinical trials. Integr Cancer Ther 2017 Jun:16(2):135-146.
Oppdatert desember 2022.