Klage på behandling

Hvis en pasient ønsker å klage på behandling utført av en akupunktør, finnes det dessverre ingen offentlig klageinstans pasienten kan henvende seg til, med mindre akupunktøren i tillegg innehar en autorisasjon som helsepersonell. Da kan klage stiles til fylkeslegen.

Er saken alvorlig, kan pasienten anmelde saken til politiet.

Hvis en pasient har grunn til å klage på behandling utført av et medlem av Akupunkturforeningen, har Akupunkturforeningen et eget utvalg som behandler slike saker. Etisk råd velges av landsmøtet.

Hvis det er grunn til å klage på et medlem av Akupunkturforeningen, må en skriftlig begrunnet klage sendes inn til Akupunkturforeningen. Det anbefales å lese nøye gjennom yrkesetiske regler, §§ 11-13 som omhandler behandling av klage- og konfliktsaker, herunder ankemuligheter.

§ 11 Behandling av klage- og konfliktsaker

Saksbehandling
1. Etisk råd behandler saker om overskridelse av yrkesetiske regler på bakgrunn av skriftlige opplysninger eller klager.
2. Etisk råd skal gi partene anledning til å opplyse saken og til å imøtegå de synspunkter som er anført.
3. Saksbehandlingen i etisk råd vil som hovedregel være skriftlig, og svarfristen skal normalt være 4 uker fra den dato nødvendig informasjon fra begge parter foreligger.
4. Dersom sakens art eller andre forhold tilsier det, kan etisk råd i samråd med styret sette en kortere svarfrist. Dette kan blant annet være aktuelt i saker der Akupunkturforeningens omdømme kan bli skadet. Det aktuelle medlemmet må likevel gis anledning til å gjøre seg kjent med saken og forklare seg om saksforholdet med en rimelig frist.
5. Dersom sakens art eller andre forhold tilsier det, kan etisk råd ta initiativ til at det avholdes megling mellom partene. Begge parter, samt minimum to representanter fra etisk råd, skal være tilstede på en slik megling. Meglingen skal foregå for lukkede dører og er konfidensiell.
6. Et medlem kan også kreve å få redegjøre muntlig overfor etisk råd om et saksforhold. Hvis partene ønsker det kan de for egen regning la seg bistå ved jurist/fullmektig.
7. Avgjørelser i etisk råd treffes ved simpelt flertall, med unntak av saker vedrørende suspensjon eller eksklusjon. Slike avgjørelser må fattes enstemmig.
8. Både den som har klaget og den påklagede skal skriftlig og uten opphold orienteres om utfallet av saken og den beslutning etisk råd har fattet. Begge parter må samtidig gjøres oppmerksom på ankemulighetene jf. § 13

Reaksjonsformer
9. Etisk råd kan treffe beslutning om irettesettelse av et medlem for manglende overholdelse av etiske regler.
10. Etisk råd kan pålegge medlemmer å endre rutiner i sin praksis.
11. Etisk råd kan også pålegge et medlem å ta kurs eller på annen måte tilegne seg kunnskap som etisk råd gjennom en klagesak er blitt gjort oppmerksomme på at medlemmet mangler.
12. Etisk råd kan treffe beslutning om suspensjon eller eksklusjon.

§ 12 Suspensjon og ekslusjon
1. Etisk råd kan suspendere eller ekskludere ethvert medlem som i vesentlig grad opptrer i strid med foreningens vedtekter og/eller yrkesetiske regler og/eller vedtak fattet av foreningens organer. Det samme gjelder hvis et medlem opptrer på en måte som er grovt illojalt og til skade for foreningen og/eller foreningens medlemmer. Slike saker behandles i overensstemmelse med foreningens yrkesetiske regler, jf. § 11.
2. I saker der etisk råd i samråd med styret har fattet beslutning om at en sak har hastekarakter, kan representanter fra styret møte i etisk råd.
3. Vedtak om suspensjon skal være begrenset i tid til ett år, men etisk råd kan forlenge perioden med ytterligere ett år hvis det anses nødvendig for å beskytte offentligheten.
4. Suspensjonsvedtak kan også fattes hvis etisk råd i samråd med styret finner det nødvendig av hensyn til foreningens omdømme som et midlertidig tiltak, før eksklusjonsvedtak kan besluttes. Suspensjon kan tre i kraft umiddelbart.
5. Et eksklusjonsvedtak kan ikke tre i kraft før ankefristen for vedtaket har utløpt. Et ekskludert medlem kan søke om nytt medlemskap etter ett år. Etisk råds vedtak om å godkjenne en slik søknad må være enstemmig. Etter godkjenning fra etisk råd må det tidligere medlemmet gjennomføre Akupunkturforeningens opptaksprosedyre som om han aldri hadde vært medlem.
6. Akupunkturforeningens sekretariat kan suspendere medlemmer som skylder kontingent for ett år, jf. vedtektene §7. Dette gjøres ved årets slutt. For å bli medlem igjen, må det som skyldes i medlemskontingent først innbetales og vilkårene i vedtektenes §§ 4 og 5 må være tilfredsstilt.

§13 Anke av vedtak fattet av etisk råd
1. Avgjørelser av etisk råd kan påklages. Klage på avgjørelser i etisk råd skal være skriftlig og sendes etisk råd innen 4 uker etter at beslutningen ble meddelt medlemmet.
2. Etisk råd skal så raskt som mulig, senest innen to uker, oversende klagen med eventuelle kommentarer til styret, som er Akupunkturforeningens ankeorgan i slike saker.
3. Styret har deretter fire ukers frist til å behandle ankesaken. Som ankeinstans har styret fullmakt til å ta en hvilken som helst avgjørelse som Etisk råd hadde myndighet til å ta, jf §§ 11 og 12, og straffer kan økes så vel som reduseres.
4. Styrets avgjørelse meddeles skriftlig og uten opphold til både den som anker og etisk råd.