Regler for etter- og videreutdanningsutvalget

§ 1
Akupunkturforeningen skal ha et etter- og videreutdanningsutvalg (EVU) i henhold til foreningens vedtekter § 18. EVU skal legge til rette for kontinuerlig faglig oppdatering av Akupunkturforeningens medlemmer. EVU skal også sørge for å tilrettelegge og gjennomføre foreningens kurs. EVU skal arrangere minimum tre kurs i året. Disse skal godkjennes av styret på forhånd.

§ 2
EVU skal holde seg orientert i faglige spørsmål og sørge for at Akupunkturforeningens medlemmer har relevante og gode tilbud om kurs og etterutdanning, som gir grunnlag for å vedlikeholde og øke medlemmenes faglige kunnskap. EVU skal herunder bl.a. også:

–    holde kontakt med aktuelle foredragsholdere
–    organisere kurs og seminarer
–    forestå den praktiske gjennomføringen av kurs og seminarer
–    orientere medlemmene om kurstilbud i god tid før kurset avholdes, bl.a. gjennom foreningens tidsskrift
–    sørge for å motta informasjon fra medlemmene om behov og ønsker for kurs og seminarer
–    evaluere kurs og seminarer
–    sørge for at kurstilbudet har både tilstrekkelig bredde og faglig dybde

§ 3
EVUs medlemmer betaler ikke kursavgift. EVU utpeker en person som er medlem av EVU som ansvarlig for det aktuelle kurset/seminaret. EVU kan eventuelt også utpeke andre personer som ansvarlige for kurset. Den som er ansvarlig for kurset/seminaret mottar kr. 1.000 i honorar samt dekning av alle utgifter knyttet til kurset, mot dokumentasjon av utgiftene. EVU fastsetter prisen på det enkelte kurs,  betalingsfrister, eventuelt avbestillingsgebyr m.v.

Revidert 10. mars 2007