Regler for valgkomitéen

§ 1
Akupunkturforeningen skal i henhold til foreningens vedtekter § 21, ha en valgkomité som gir forslag til valgbare medlemmer til foreningens landsmøte, slik det er fastsatt i vedtektenes § 21. Retningslinjer for valgkomiteen blir fastsatt og kan endres av foreningens landsmøte.

§ 2
Valgkomiteen skal sørge for at det foreligger et tilstrekkelig antall skikkede kandidater til de valg som skal foretas av landsmøtet. Hvis det er aktuelt å foreta valg på ekstraordinært landsmøte skal valgkomiteen forberede valget som til et ordinært landsmøte.

§ 3
Valgkomiteen skal aktivt rekruttere kandidater til valg og arbeide på en slik måte at komiteen mottar forslag om kandidater fra Akupunkturforeningens medlemmer.

§ 4
Valgkomiteen kan ikke foreslå personer til valg som ikke har sagt seg villige.

§ 5
Valgkomiteen skal vurdere kandidatene og fremme skriftlig forslag om hvilke personer som velges til styret og utvalg, i overensstemmelse med foreningens vedtekter. Komiteen skal utarbeide en begrunnet innstilling til de ulike valg som skal foretas på det aktuelle landsmøtet. Valgkomiteen skal sørge for at innstillingen blir oversendt medlemmene senest 14 -fjorten – dager før landsmøtet.

§ 6
Under valg på landsmøtet, skal valgkomiteens leder muntlig redegjøre for komiteens innstilling overfor landsmøtets deltagere.

§ 7
Valgkomiteen bistår møteleder og styre med den praktiske gjennomføringen av valget på landsmøtet.

Revidert 2020