Akupunktur og pakkeforløp hjem for kreftpasienter

Rundt en tredjedel av de som har overlevd kreft kommer ikke tilbake til normalen, men til en «ny» normal der de kan få ulike senskader og plager som kanskje vedvarer resten av livet.

Helsedirektoratet fikk i 2018 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp hjem for kreftpasienter. Pakkeforløpet skal sikre forutsigbarhet for pasientene og kvalitet i utredning og behandling.

Akupunkturforeningen ser dette vil kunne bidra til styrket samhandling, og myndiggjøring av den enkelte pasient. Likevel vil Akupunkturforeningen oppfordre til at pasienters behov, og bruk av supplerende behandling underveis i et kreftbehandlingsløp, inkluderes som tema i samtalene i de ulike samhandlingspunktene.

Pakkeforløpet omtaler ikke det faglige grunnlaget for behandlingstilbudene i de ulike fasene, men viser til etablerte faglige retningslinjer og behandlingsprogrammer. Vi viser i den forbindelse til punkt 8.2 i rapporten om seneffekter etter kreftbehandling utarbeidet av Helsedirektoratet. I rapporten omtales blant annet akupunkturbehandling.

Oppsummert forskning på akupunktur

Akupunkturforeningen ønsker på bakgrunn av rapporten å supplere med oppsummert forskning fra september 2021 på akupunktur for følgende tilstander som mange kreftoverlevere er plaget med:

  • nevropati
  • munntørrhet
  • angst og depresjon
  • nedsatt hukommelse
  • fatigue
  • hetetokter
  • smerter

I Norge er dette tilstander hvor det offentlige helsevesenet har lite tilbud, og som gjør at kreftoverlevere søker behandling utenfor helsevesenet. På bakgrunn av dette er det viktig at pasientene får god informasjon om forskning og bivirkningsprofil, og at de møter kvalifiserte behandlere. Fastlegene som anbefaler og henviser bør også ha tilgang til tilsvarende oppdatert informasjon.

Retningslinjene det vises til over, kommer fra Tyskland, hvor akupunktur er en etablert behandling for mennesker med kreft, og kreftoverlevere.

Brystkreftforeningen støtter autorisasjon av akupunktører

«Vi i Brystkreftforeningen støtter forslaget om en autorisasjon for akupunktører. Vi støtter også forslaget om at det blir momsfritak på tjenesten. Akupunktur er en behandlingsmetode som mange av våre medlemmer har god effekt av, under og etter behandling. Brystkreftforeningen har gjennom Rosa sløyfe vært med på å gi penger til et forskningsprosjekt som forsker på behandling av seneffekter, spesielt fatigue, med akupunktur. Det er på tide at akupunktur blir en akseptert behandlingsmetode da vi ser at mange har god nytte av det.»