Økt bruk av smertestillende medikamenter med over 30 prosent

Apotekforeningen har sett på utviklingen i bruk av smertestillende legemidler på resept i perioden 2012 til 2021. Statistikken viser at bruken av opioider har gått ned, mens forbruket av de svakere smertestillende legemidlene på resept har økt med nesten 33 prosent pr. innbygger i løpet av ti år. Analysen omfatter kun reseptsalg.

Tallene viser at særlig bruken av legemiddelet Paracet og Arcoxia har økt, hvor endringen fra 2012 til 2021 er på henholdsvis 125 prosent og 455 prosent. Naproksen og esomeprazol har økt med hele 379 prosent.

I følge statistikken Apotekforeningen viser til, bruker kvinner mer smertestillende legemidler enn menn i alle aldersgrupper. Størst relativ økning i forbruket finner vi blant 20-30-åringer, der forbruket har økt med 50 prosent i perioden. Hvis vi skiller mellom kjønnene finner vi at kvinner har hatt en større økning i forbruket i aldersgruppene under 50 år, mens det er små forskjeller i prosentvis endring mellom kjønnene for de over 50 år. Forbruket er høyest for aldersgruppen over 70 år.

Medisiner er fremdeles førstelinjes smertebehandling

Konvensjonell, medisinsk behandling med medisiner er fremdeles ofte førstelinjes smertebehandling i Norge. Dette til tross for at Legemiddelverket mottok 5 623 rapporter om bivirkninger i 2018, hvor 31% ble klassifisert som alvorlige. Aktiv terapi og psykologiske tilnærminger legges ofte til når medisinenes virkning er utilstrekkelig. Alternative behandlingsmetoder, som akupunktur, blir vanligvis bare sett på som en siste utvei.

I 2021 oppdaterte NICE de nasjonale retningslinjene på kronisk smerte. NICE er et britisk institutt som utvikler nasjonale retningslinjer og råd for å forbedre helse- og sosialtjenesten.

NICE anbefaler at kronisk primær smerte bør behandles med fysisk trening, kognitiv atferdsterapi, akupunktur eller antidepressiva.

Videre konkluderer NICE med at paracetamol, NSAIDs, benzodiazepiner eller opioider er det ingen dokumentasjon for at de utgjør noen forskjell for menneskers livskvalitet, smerte eller psykologiske ubehag, men de kan derimot gjøre skade, inkludert avhengighet.

Bør smertebehandling heller starte med ikke-farmakologisk behandling?

Forekomsten av kroniske smerter, og bruken av smertestillende medikamenter i Norge, øker i omfang, men Helsedepartementet sluttet å subsidiere akupunkturbehandling på sykehusavdelinger i fjor (2021). Dette til tross for NICE sine anbefalinger, Cochrane Library (som viser at akupunktur er en lovende behandling for rygg-, nakke- og bekkensmerter, så vel som hodepine), WHO som anbefaler akupunktur for 28 forskjellige tilstander og norske retningslinjer som nevner akupunktur som behandling ved flere smertetilstander.

Kronisk smerte har blitt et kronisk problem i Norge, og andelen nordmenn som lever med smerte er 10% høyere enn gjennomsnittet i Europa. Forfattere av kliniske anbefalinger mener at innledende behandling av ikke-kreftsmerter bør starte med ikke-farmakologisk behandling. Kanskje det er på tide at vi i Norge følger etter?

Finn din kvalifiserte akupunktør på www.akupunktur.no.