Faktaark: Akupunktur og migrene

Migrene er en nevrologisk sykdom og er en tilbakevendende hodepine av moderat til alvorlig intensitet. Vanligvis varer migrenen mellom 4 til 72 timer. Typiske kjennetegn er at hodepinen er ensidig med pulserende kvalitet som forverres av fysisk aktivitet. Mange opplever også aura, lysskyhet, fonofobi, kvalme og oppkast.

Migrene inndeles i med og uten aura. Med aura menes med at vedkommende har synsforstyrrelser, halvsidige sanseforstyrrelser eller lammelse før, eller under migreneanfallet. Omtrent 30 prosent har aura (2, 4).

Migrene er en sykdom som rammer over dobbelt så mange kvinner som menn. En fjerdedel av alle kvinner, og en tiendedel av alle menn har opplevd ett eller flere migreneanfall. Nesten 20 prosent opplever et eller flere migreneanfall i løpet av livet og cirka 3 prosent av befolkningen har ett eller flere migreneanfall i måneden (2, 4).

Den eksakte årsaken til migrene er ikke kjent, men kan se ut som det kan ha noe med variasjon av blodforsyningen til hjernen å gjøre. En sammentrekning i visse blodårer skjer antakelig først, som resulterer i en bankende hodepine. Transmittersubstansen serotonin er av spesiell betydning ved at aktivering av én type serotoninreseptorer (5HT2) kan utløse anfall, mens aktivering av en annen (5HT1) kan forhindre anfall (4). Migrene kan utløses av for eksempel stress, hormonforandringer eller visse typer mat og drikke (2, 3).

Medikamentell behandling når anfallene kommer er som regel smertestillende medikamenter som paracetamol, aspirin og ibuprofen. Triptaner er et legemiddel som brukes spesifikt mot mer alvorlig migrene (1). For noen er forebyggende tiltak nødvendig, enten fordi anfallene er for hyppige, eller fordi behandlingen ikke virker godt nok. Legemidler som betablokkere (propranolol, metoprolol, timolol og atenolol) er førstevalg i forbyggende migrenebehandling (1, 2, 5).

Kan akupunktur hjelpe ved migrene?

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med hodepine og migrene, og vi har i dag dokumentasjon på at akupunktur har effekt. Det har vært utført mange kontrollerte studier på akupunktur og migrene, der noen av studiene er store, og av høy kvalitet. Resultatene av forskningen på akupunktur og migrene er relativt konsistent: «Akupunktur er betydelig bedre enn ingen behandling, og bedre enn standard behandling for migrene, og ser ut til å være minst like effektiv som forebyggende medikamentell behandling, i tillegg er det få kontraindikasjoner eller ubehagelige bivirkninger (Linde 2009, Sun 2008, Scott 2008)». Akupunktur har noe bedre effekt enn narreakupunktur, (og narreakupunktur har samme effekt som medisiner) noe som indikerer at narreakupunktur ikke er en inaktiv placebo, men en alternativ intervensjon.

Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere og Norsk elektronisk legehåndbok nevner akupunktur som behandling blant annet ved migrene. Der vises det til at akupunktur synes å ha en profylaktisk effekt mot migrene som er på samme nivå som medikamentell profylakse, men med mindre bivirkninger. Forskning viser at akupunktur kan redusere antall migrenedager.

En studie i det kjente medisinske tidsskriftet BMJ, viser at akupunktur virker forebyggende mot migrene. I studien sammenlignet man ekte akupunktur med narreakupunktur (sham), og med ingen behandling (utover gode råd om hvordan man unngår migreneanfall). I studien konkluderes det med at akupunktur førte til en signifikant større reduksjon i antall dager med migrene uten aura. Sammenlignet med sham akupunktur resulterte behandlingen med ekte akupunktur i en betydelig større reduksjon i migrenedager i uke 13 til 20 etter behandlingsstart, og en betydelig større reduksjon i migreneanfall i uke 17 til 20. Akupunktur ga 3,9 færre dager med migrene i måneden, og for denne gruppen betydde det nesten en halvering av antall dager med migrene (Shabei 2020).

En systematisk gjennomgang publisert i Cochrane, analyserte studier fra 2009 til 2016 og ville se om akupunktur var; a) mer effektivt enn ingen profylaktisk behandling/rutinebehandling; b) mer effektiv enn falsk (placebo) akupunktur; og c) like effektiv som profylaktisk behandling med legemidler for å redusere hodepinefrekvensen hos voksne med episodisk migrene. Gjennomgangen viste at akupunktur i symptomatisk behandling av migreneanfall, reduserer hyppigheten av hodepinen. I motsetning til tidligere funn, tyder de oppdaterte bevisene også på at det er en effekt over sham, men denne effekten er liten. De tilgjengelige studiene antyder også at akupunktur kan være minst like effektiv som behandling med profylaktiske legemidler. Konklusjonen på gjennomgangen er at akupunktur kan betraktes som et behandlingsalternativ for pasienter med migrene (Linde 2016).

Akupunktur kan benyttes til forebygging av migreneanfall, men også for å lindre symptomer under akutte anfall (Li 2009).

Det har også blitt utført kvalitativ studie som viser at akupunktur kan øke mestringsstrategier, samt minske migrenesymptomer hos kvinner (Rutberg 2009), og forbedre livskvalitet (Zang 2009).

Akupunktur ser i tillegg ut til å være kostnadseffektivt (Witt 2008Wonderling 2004).

Akupunktur kan hjelpe i behandlingen av migrene ved å:

  • Dempe smerte ved å gi økt aktivitet i smertemodulerende områder i hjernen (Rong-Lin Cai 2018).
  • Øke utskillelsen av endorfiner (Han 2004) og neuropeptid Y nivå (Lee 2009) som kan bidra til å motvirke negative affektive lidelser.
  • Stimulere nerver i muskler og annet vev som videre fører til frigivelse av endorfiner og andre nevrofaktorer, og endrer hvordan smerter i hjernen og ryggmargen prosesseres (Zhao 2008Cheng 2009).
  • Redusere betennelse ved å fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Zijlstra 2003Kavoussi 2007, Kim 2008).
  • Øke den lokale mikrosirkulasjonen (Komori 2009) som kan redusere hevelse.
  • Redusere graden av kortikal spredningsaktivitet (en elektrisk bølge i hjernen som er assosiert med migrene) og plasmanivå av kalsitonin genrelatertpeptid, og substans P. Begge er implisert i patofysiologien til migrene (Shi 2010).
  • Modulere ekstrakraniell og intrakranielle blodstrøm (Park 2009).
  • Påvirke serotonin (5-hydroxytriptamine) nivå i hjernen (Zhong 2007). (Serotonin kan være knyttet til utløsning av migrene; 5-HT-agonister (triptaner) blir benyttet for akutte migreneanfall.)

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand; type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – minimal dosage effect.

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetens side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng er det som er kravet for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er et problem for pasientsikkerheten, om pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også et problem i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Er det noen bivirkninger forbundet med akupunktur?

Studier viser at akupunktur er en trygg behandlingsform i hendene på kvalifiserte akupunktører som praktiserer etter trygge og solide standarder (MacPherson 2001). Akupunkturforeningen stiller strenge krav til sine medlemmer når det gjelder forståelse og kunnskap i både biomedisin, men også i kinesisk medisinsk teori og kunnskap, i tillegg til kompetanse i farlige og sikre innstikk og hygiene.

Du kan oppleve å få milde og selvkorrigerende bivirkninger som et blåmerke etter nålene. Noen kan oppleve å få en oppblussing av symptomene etter nålestimuleringen. Noen pasienter kan oppleve tretthet under og etter behandling, mens andre opplever økt energi og livsglede. Andre følelser kan også frigjøres – og er helt naturlig. Mange kjenner en svak prikkende eller nummen følelse der nålene sitter – eller ømhet rundt stikket etter behandling.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta medisinen slik legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behov for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

Lurer du på om akupunktur gjør vondt, les mer om dette her.

Lurer du på hva som skjer under en akupunkturbehandling, les mer om dette her.

Lurer du på hvordan en kinesisk medisinsk diagnose stilles, les mer om dette her.

Referanser:

(1) https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/migrene/
(2) https://www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/migrene
(3) https://nhi.no/forstehjelp/hode-og-rygg/migrene/
(4) https://sml.snl.no/migrene
(5) https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/nevrologi/tilstander-og-sykdommer/hodepiner/migrene
Shabei Xu et al. Manual acupuncture versus sham acupuncture and usual care for prophylaxis of episodic migraine without aura: multicentre, randomised clinical trial. Randomized Controlled Trial BMJ. 2020 Mar 25;368:m697. doi: 10.1136/bmj.m697.
Klaus Linde et al. Acupuncture for the prevention of episodic migraine. Cochrane Database of Systematic Reviews.
Allais G et al. Acupuncture in the prophylactic treatment of migraine without aura: a comparison with flunarizine. Headache 2002;42:855-61.
Diener HC et al. Efficacy of acupuncture for the prophylaxis of migraine: a multicentre randomised controlled clinical trial. Lancet Neurol 2006;5:310-6.
Jena S et al. Acupuncture in patients with headache. Cephalalgia 2008;28:969-79.
Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther. 2007 Sep;6(3):251-7.
Kim HW, Uh DK, Yoon SY et al. Low-frequency electroacupuncture suppresses carrageenan-induced paw inflammation in mice via sympathetic post-ganglionic neurons, while high-frequency EA suppression is mediated by the sympathoadrenal medullary axis. Brain Res Bull. 2008 Mar 28;75(5):698-705.
Li Y, Liang F, Yang X, Tian X et al.  Acupuncture for treating acute attacks of migraine: A randomized controlled trial.  Headache. 2009; 49 (6) (pp 805-816)
Linde K et al. Acupuncture for migraine prophylaxis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009 Issue 1. Art.No.: CD001218. DOI: 10.1002/14651858.CD001218.pub2.
Park K.-H. Kim H.-J. Baek S.-Y. Cho B.-M. Yoo T.-W. Effect of acupuncture on blood flow velocity and volume in common carotid and vertebral arteries in migraine patients. Medical Acupuncture.  2009; 21(1)(pp 47-54
Rutberg S., Ohrling K.  Experiences of acupuncture among women with migraine. Advances in Physiotherapy. 2009; 11 (3)(pp 130-136)
Scott SW, Deare JC. Acupuncture for migraine: a systematic review. Australian Journal of Acupuncture and Chinese Medicine 2006;1:3-14.
Shi H, Li JH, Ji CF, Shang HY, Qiu EC et al. [Effect of electroacupuncture on cortical spreading depression and plasma CGRP and substance P contents in migraine rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2010 Feb;35(1):17-21.
Streng A et al. Effectiveness and tolerability of acupuncture compared with metoprolol in migraine prophylaxis. Headache 2006;46:1492-502.
Sun Y, Gan TJ. Acupuncture for the management of chronic headache: a systematic review. Anesth Analg 2008;107:2038-47.
Vickers AJ et al. Acupuncture for chronic headache in primary care: large, pragmatic, randomised trial. BMJ 2004;328:744.
Witt CM, Reinhold T, Jena S, Brinkhaus B, Willich SN. Cost-effectiveness of acupuncture treatment in patients with headache. Cephalalgia. 2008 Apr;28(4):334-45
Wonderling D, Vickers AJ, Grieve R, McCarney R. Cost effectiveness analysis of a randomised trial of acupuncture for chronic headache in primary care. BMJ. 2004 Mar 27;328(7442):747.
Zhang Y., Zhang L., Li B., Wang L.P. Effects of acupuncture preventive treatment on the quality of life in patients of no-aura migraine. Zhongguo zhen jiu [Chinese acupuncture & moxibustion].  2009;29 (6) (pp 431-435)
Zhao ZQ.  Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Prog Neurobiol. 2008 Aug;85(4):355-75.
Zhong G.-W. Li W. Effects of acupuncture on 5-hydroxytryptamine1F and inducible nitricoxide synthase gene expression in the brain of migraine rats.  Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research. 2007;11(29)(pp 5761-5764)
Zijlstra FJ, van den Berg-de Lange I, Huygen FJ, Klein J. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm. 2003 Apr;12(2):59-69.