Faktaark: Akupunktur og allergisk rhinitt

Allergi

Allergisk rhinitt (flerårig og sesongavhengig) påvirker rundt 10 – 25 % av befolkningen. Tilstanden kan forårsake mange plager og oppfattes som en systemsykdom. Typiske symptomer er nysing, kløe, tett og rennende nese med vannaktig sekret og øyesymptomer (f.eks røde, kløende og rennende øyne), hoste, tung- og kortpustethet. Allmennsymptomer som tretthet, slapphet og hodepine er også vanlige. Tilstanden kan også forekomme samtidig med astma, eksem og kronisk sinusitt.

De vanligste allergener er gresspollen, støvmidd og avskallinger fra pels og fjær hos dyr og fugler. Omtrent halvparten har pollenallergi, men de fleste har også symptomer utenom pollensesongen (1).

Det er økt sjanse for å få allergisk rhinitt dersom en av foreldrene har atopisk sykdom (omkring 50%), og omkring 75% hvis begge foreldrene er allergikere (2). Allergisk rhinitt kan påvirke vår livskvalitet negativt ved at vår arbeidskapasitet reduseres, øker søvnbehovet vårt og forhindrer oss i å ha et aktivt liv (2).

Hensikten med konvensjonelle behandlinger for allergisk rhinitt er å minimalisere eller eliminere symptomer, forbedre livskvaliteten og redusere risikoen for å utvikle andre sykdommer. Medisiner som blir foreskrevet er lokale eller systemiske antihistaminer, kortikosteroider, leukotriene reseptorantagonister og medisiner som minsker hevelse i slimhinner. De siste årene har hyposensibilisering også blitt mer vanlig. Å bli utsatt for små doser av stoffene man reagerer på over flere år, kan føre til at kroppen venner seg til disse stoffene. Etterhvert kan dosen økes og forskning viser at dette kan føre til at de allergiske reaksjonene avtar og i beste fall opphører (3).

Kan akupunktur hjelpe ved allergisk rhinitt?

Nyere studier viser at akupunktur kan være en effektiv behandling ved allergisk rhinitt. Det kan se ut til at akupunktur kan redusere symptomene på allergisk rhinitt og forbedre folks toleranse for potensielle allergener gjennom en rekke mekanismer. Forklaringen på de biologiske akupunkturmekanismene på allergisk rhinitt kan du lese i detalj her.

Fordi akupunktur kan moderere immunsystemet vårt, har akupunktur blitt foreslått som en nyttig behandling for pasienter med allergisk rhinitt (AR). I en systematisk gjennomgang og meta-analyse fra 2015, ønsket en gruppe forskere å se på studier som omhandlet behandling med akupunktur og AR. Totalt 2365 deltakere, inkludert 1126 som behandlingsgruppe og 1239 som kontrollgruppe ble tatt med i analysen. Sammenlignet med kontrollgruppen, viste gruppen som fikk akupunkturbehandling en signifikant reduksjon i nasale symptomer og serum IgE. Data fra «Rhinitis Quality of Life Questionnaire» (RQLQ) og 36-Item Short-Form (SF-36) komponentscore som var inkludert i studiene, viste også en effekt på livskvaliteten hos deltakerne som fikk akupunktur. Ingen fatale hendelser ble rapportert i noen av de inkluderte studiene, og ingen alvorlig systemiske reaksjoner som trengte behandling på sykehus, var relatert til akupunkturbehandlingen. Konklusjonen til forfatterne var at akupunktur kan være et trygt og gyldig behandlingsalternativ for pasienter med allergisk rhinitt (Feng 2015).

En randomisert kontrollert studie som ble publisert i 2017, ville undersøke effekten av akupunktur, i tillegg til rutinebehandling hos pasienter med allergisk astma, sammenlignet med behandling med kun rutinemessig behandling. Pasientene i akupunkturgruppen i studien fikk opptil 15 akupunkturbehandlinger hver over 3 måneder. Kontrollgruppen fikk i denne perioden kun rutinemessig behandling alene. Resultatet i denne studien viste at pasientene som fikk akupunktur hadde en økt helserelatert livskvalitet, sammenlignet med de som kun fikk rutinebehandling (Brinkhaus 2017).

I følge en studie utført i 2009, kunne det se ut til at akupunktur og moxabehandling kan være en effektiv behandlingsmetode for allergisk rhinitt med effekt ut over konvensjonell medisin (Xiao 2009). En systematisk oversikt viste også at akupunktur kan lindre symptomer på helårs-rhinitt (Lee 2009), og at akupressur kan ha like god effekt som antihistaminer (Zhang 2010). Forfatterne påpeker at kvaliteten på forskningen den gangen ikke var tilfredsstillende og at vi trengte flere randomiserte kontrollerte studier av høy kvalitet for å trekke en konklusjon om effekten av akupunktur for allergisk rhinitt.

Flere randomiserte kontrollerte studier viser at akupunktur som et supplement til standard behandling for allergisk rhinitt, gir klinisk relevante og vedvarende tilleggseffekter (Brinkhaus 2008) og er kostnadseffektivt (Witt 2009). Slike studier har også funnet at akupunktur gir god effekt i symptomatisk behandling av flerårig rhinitt (Xue 2007) og at akupunktur er mer effektivt enn narreakupunktur til å redusere symptomene ved vedvarende allergisk rhinitt, og øke symptomfrie dager (Ng 2004).

Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og føre til frigjøring av nevrokjemiske transportmolekyler. Disse biokjemiske endringene påvirker kroppens homeostatiske miljø og fremmer dermed fysisk og psykisk velvære. Stimulering av enkelte akupunkturpunkter har vist seg å påvirke områder av hjernen som er kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress (Hui 2010).  Dette kan du lese mer om under virkningsmekanismer.

Akupunktur kan redusere plager hos folk med allergisk rhinitt ved å:

  • Regulere nivåer av IgE og cytokiner, som er signalmolekyler som er med på å skape en allergisk reaksjon på ytre allergener (Ng 2004; Rao 2006; Roberts 2008).
  • Stimulere nerver som ligger i muskler og annet vev, noe som fører til frigivelse av endorfiner og andre nevrohormoner. Dette endrer oppfattelsen av smerte i hjernen og ryggmargen (Pomeranz, 1987; Han 2004; Zhao 2008; Cheng 2009).
  • Redusere betennelse ved å fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Zijlstra 2003; Kavoussi 2007)
  • Styrke aktivitet i de naturlige “killer” cellene og balansere antallet og forholdet mellom immun­celletyper (Kawakita 2008)
  • Øke den lokale mikrosirkulasjonen (Komori 2009) som er med på å redusere hevelse.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger forbundet med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur, så hvem som helst kan behandle med nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:

(1) https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/ore-nese-hals/tilstander-og-sykdommer/nese-og-bihuler/rhinitt-allergisk
(2) Blaiss MS. Quality of life in allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol 1999; 83: 449-454.
(3) http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/allergisk-nesetetthet-3439.html?page=6
Feng et al. Acupuncture for the treatment of allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis. Review Am J Rhinol Allergy. Jan-Feb 2015;29(1):57-62. doi: 10.2500/ajra.2015.29.4116.
Brinkhaus B et al. Acupuncture in Patients with Allergic Asthma: A Randomized Pragmatic Trial. Randomized Controlled Trial J Altern Complement Med. 2017 Apr;23(4):268-277. doi: 10.1089/acm.2016.0357. Epub 2017 Mar 13.
Brinkhaus B et al. Acupuncture in patients with allergic rhinitis: A pragmatic randomized trial. Annals of Allergy, Asthma and Immunology 2008; 101: 535-43.
Cheng KJ. Neuroanatomical basis of acupuncture treatment for some common illnesses. Acupunct Med 2009;27: 61-4.
Han JS. Acupuncture and endorphins. Neurosci Lett 2004; 361: 258-61.
Hui KK et al. Acupuncture, the limbic system, and the anticorrelated networks of the brain. Auton Neurosci 2010; 157: 81-90.
Kawakita K et al. Do Japanese style acupuncture and moxibustion reduce symptoms of the common cold? eCAM 2008; 5: 481-9.
Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007;  6:  251-7.
Komori M et al. Microcirculatory responses to acupuncture stimulation and phototherapy. Anesth Analg 2009; 108: 635-40.
Lee MS et al. Acupuncture for allergic rhinitis: A systematic review. Annals of Allergy, Asthma and Immunology 2009; 102: 269-79.
Ng DK et al. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of acupuncture for the treatment of childhood persistent allergic rhinitis. Pediatrics 2004; 114: 1242-7.
Pomeranz B. Scientific basis of acupuncture. In: Stux G, Pomeranz B, eds. Acupuncture Textbook and Atlas. Heidelberg: Springer-Verlag; 1987: 1-18.
Rao YQ, Han NY.[Therapeutic effect of acupuncture on allergic rhinitis and its effects on immunologic function]. Zhongguo Zhen Jiu. 2006;26(8):557-60.
Roberts J et al. A systematic review of the clinical effectiveness of acupuncture for allergic rhinitis. BMC complementary and alternative medicine 2008; 8: 13.
Witt CM et al. Cost-effectiveness of acupuncture in women and men with allergic rhinitis: A randomized controlled study in usual care. American Journal of Epidemiology 2009; 169: 562-71.
Xiao L et al. Systematic evaluation of the randomized controlled trials about acupuncture and moxibustion treatment of allergic rhinitis. Chinese acupuncture & moxibustion 2009; 29: 512-6.
Xue CC et al. Acupuncture for persistent allergic rhinitis: a randomised, sham-controlled trial. The Medical journal of Australia 2007; 187: 337-41.
Zhang CS et al. Ear-acupressure for allergic rhinitis: a systematic review. Clinical Otolaryngology. 2010; 35: 6-12.
Zhao ZQ.  Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Prog Neurobiol 2008; 85: 355-75.
Zijlstra FJ et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003; 12: 59-69.