Pasientinformasjon: Hodepine og akupunktur

Hodepine er en betegnelse på en rekke tilstander som gir smerter i hodet. Det finnes svært mange ulike hodepinetyper som for eksempel spenningshodepine, migrene, klasehodepine, primær anstrengelsesutløst hodepine og medikamentoverforbrukshodepine. Spenningshodepine (tensjonshodepine) og migrene er de hyppigste formene for hodepine (1, 2).

Hodepineplager koster samfunnet mye i form av sykefravær og redusert arbeidsinnsats, og den enkelte pasient har ofte redusert livskvalitet (1). En studie viser at én av seks mennesker i verden har hodepine hver dag og halvparten av disse har migrene. I Norge har omtrent 900.000 mennesker en eller annen form for hodepine. Lidelsen ser ut til å være verst blant unge folk, og er mest utbredt i de mest aktive årene i livet. Kvinnene er de som sliter aller mest (3).

Spenningshodepine utgjør mer enn 75 prosent av alle tilfellene av hodepine som det søkes hjelp for i allmennnpraksis (4).  Spenningshodepine er en type hodepine som enten er episodisk og sjelden, episodisk og hyppig, eller kronisk. Ti prosent av pasientene, har også migrene. I noen tilfeller finner man at denne typen hodepine kan være ledsaget av depresjon eller angstlidelse. Smerten oppleves som trykk eller press i hodet, og kan beskrives som at man har et stramt bånd rundt hodet. Hodepinen forverres vanligvis ikke med fysisk aktivitet (4).

Årsaken til hodepine er sammensatt og patogenesen er fortsatt uklar. Disponerende faktorer er om pasienten har en familiehistorie med migrene (sees hos 50% av de som plages med migrene.) og hormoner (p-piller, menstruasjonssyklus, menopause). Utløsende faktorer er mange, som feks stress, alkohol, menstruasjon, søvnmangel, psykiske traumer, psykiske lidelser (2).

Formålet med konvensjonell behandling er å redusere hyppighet, alvorlighetsgrad og varighet av hodepinen. Paracetamol og ibuprofen er de mest vanlige smertestillende medikamentene man bruker for å lindre hodepine, men er man ofte plaget med hodepine, bør man vurdere en annen type behandling. Dette fordi legemidlene kan ha bivirkninger som kan skade kroppen ved langvarig og stort forbruk (5).

Klikk her for pasientinformasjon som omhandler migrene.

Akupunktur og hodepine

Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere i Norge. Norsk legemiddelhåndbok nevner blant annet akupunktur for behandling av episodisk spenningshodepine. Legehåndboka for nevrologi nevner også akupunktur som behandling ved spenningshodepine.

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med hodepine både til forebygging og ved smertelindring. Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og påvirke kroppens homeostatiske mekanismer og fremmer derfor fysisk og følelsesmessig velvære. Det ser ut til at enkelte akupunkturpunkter kan påvirke områder av hjernen som er kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress. Akupunktur kan trygt kombineres sammen med medikamentell behandling som benyttes i forbindelse med hodepine.

I tillegg til å gi akupunktur vil akupunktøren også en gi en veiledning i forhold til eventuelle kostholdsendringer, trening, bedre søvnrutiner og livsstilsendringer som kan være nyttig for å redusere sjansen for episoder med hodepine.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Mye tyder på at akupunktur bestående av minst seks behandlinger kan være et verdifullt alternativ for pasienter med hyppig spenningshodepine (6). For forebygging anbefaler NICE guidelines opptil 10 behandlinger med akupunktur over 5 til 8 uker for forebyggende behandling av kronisk spenningshodepine (7).

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og hodepine, se faktaark for helsepersonell.

 

Referanser:

(1) https://sml.snl.no/hodepine

(2) https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/nevrologi/tilstander-og-sykdommer/hodepiner/migrene

(3) https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-022-01402-2

(4) https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hodepiner/spenningshodepine/

(5) https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/spenningshodepine/

(6) https://www.cochrane.org/CD007587/SYMPT_acupuncture-tension-type-headache

(7) https://www.nice.org.uk/guidance/cg150/chapter/recommendations?fbclid=IwAR2bgToxzUK-mpkhNntoUC9pfz6uKwkJie8e_RK59xSxh7Vo_8PnGBz2gGE