Pasientinformasjon: Søvnløshet og akupunktur

Insomni, eller søvnløshet, er den vanligste søvnforstyrrelsen, der man om natten har problemer med å sovne, har problemer med å opprettholde søvnen, eller har problem med for tidlig oppvåkning. Noen opplever å ha alle søvnplagene, mens andre sliter kun med ett av symptomene. Man sier at en søvnforstyrrelse som har vært en plage i minst en måned, er en sykdom (1).

Rundt en av tre voksne sliter ukentlig med søvnen, mens inntil 15 prosent av den norske befolkningen har insomni av mer langvarig art. Flere undersøkelser har vist at søvnvansker er en sterk risikofaktor for både langtidssykefravær og varig uføretrygd (2). Insomni er hyppigere blant kvinner enn menn, og om lag en tredel av unge voksne kvinner har insomni. Det ser også ut til at problemene øker med alderen.

  • Søvnvansker hos ungdom ser ut til å være forbundet med økt risiko for psykiske vansker, selvskading, rus- og alkoholproblemer, overvekt, høyt skolefravær og dårlige skoleprestasjoner.
  • Søvnvansker hos voksne ser ut til å være forbundet med økt risiko for lavere smertetoleranse, mentale og fysiske lidelser/sykdommer, redusert arbeidskapasitet, ulykker, død, og doblet risiko for å bli sykemeldt og uføretrygdet.

Søvnproblemer kan ha en rekke ulike årsaker, og være relatert til både fysisk og psykisk sykdom. Risikofaktorer for søvnproblemer kan blant annet være støy, psykiske vansker, skiftarbeid, graviditet, skjermbruk og stress. Det kan også være en selvstendig sykdom, der det ikke er noen åpenbare årsaker til søvnproblemet.

Behandling av søvnløshet er avhengig av både varighet og symptomer. Legemidler for å indusere søvn (hypnotika) kan gi lindring av symptomer ved kortvarig søvnløshet, men behandler ikke underliggende årsak. Faginstanser har lenge gjort oppmerksom på at bruk av sovemidler for søvnløshet bør begrenses til kortvarig bruk. Hypnotika kan ha mange uønskede bivirkninger, slik som risiko for avhengighet, ustøhet og sløvhet.

Pasienter bør motta råd om hensiktsmessige rutiner for å oppmuntre til god søvn, slik som å unngå sentralstimulerende midler, vedlikeholde vanlig søvnmønster, samt sove i et egnet miljø for søvn (3, 4). Ikke-medikamentelle tiltak, som for eksempel kognitiv atferdsterapi, anbefales som behandling av vedvarende søvnløshet (4).

Akupunktur og søvnløshet

Akupunktur kan trygt benyttes i forbindelse med søvnløshet og bør anses som et mulig behandlingsalternativ, også ved siden av eksisterende behandlingstiltak. Det antas at man med akupunktur kan stimulere nervesystemet og deler av hjernen, slik at man får en følelse av fysisk og psykisk velvære, og reduserer stress. Det har vist seg at ved å stimulere visse akupunktur­punkter så kan deler av hjernen påvirkes slik at følsomhet for smerte og stress reduseres, og fremmer søvn.

I tillegg å gi akupunktur vil akupunktøren også en gi veiledning i forhold til å bedre søvnrutiner og livsstilsendringer som kan være nyttig ved søvnløshet.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Finn din kvalifiserte akupunktør MAF på www.akupunktur.no.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og søvnløshet, se faktaarket for helsepersonell.

 

Referanser:

(1) https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/sovnloshet/

(2) https://www.helsedirektoratet.no/tema/sovn/sovn-og-sovnvansker

(3) https://sml.snl.no/s%C3%B8vnl%C3%B8shet

(4) https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/sovnvansker-folkehelserapporten/

Oppdatert desember 2022.