Faktaark: Angstlidelser og akupunktur

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander hvor hovedsymptomet er angst eller frykt. Symptomer som muskelsmerter, hodepine, tretthet, irritabilitet, tristhet, nummenhet i hender og føtter, svetting, skjelvinger og rykninger, pustevansker, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer er ofte andre symptomer som følger frykten. Rundt en fjerdedel av befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet, og ca. 15 % i løpet av et år (2).

Noen former for angst er forbundet med bestemte objekter eller situasjoner (som f.eks. sosial angst), andre er ikke knyttet til bestemte ting, og man vet ikke hva man er redd for. Tilstanden kan være preget av vedvarende bekymringer, uro, rastløshet, og irritabilitet (generalisert angst) eller kan komme som plutselige anfall (panikkangst) (1).

Angst og depresjon er de hyppigste lidelsene i barne-og ungdomsårene. Det er sterk samvariasjon mellom disse lidelsene, men angstlidelser utvikles oftere tidligere enn depresjon. Hos barn og unge deles angstlidelser ofte inn i undergruppene separasjonsangst, spesifikke fobier, generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse, panikkangst, tvangstanker – og handlinger og posttraumatisk stress-syndrom (2).

De fleste som opplever angst utvikler unnvikelsesatferd og unngår ofte steder eller situasjoner de tror vil fremkalle angsten. Unnvikelsesatferden er en sentral årsak til at angsten opprettholdes (1).

Det finnes flere behandlinger for angsttilstander, men det finnes ingen hurtigbehandling. Uansett hvilken behandling du bruker, vil det ta minst noen måneder før du begynner å føle deg bedre. Kognitiv terapi har vist seg å være mer effektiv enn annen psykoterapi og like god som medikamentell behandling (3). For de vanligste formene for psykiske lidelser, spesielt angstlidelser og depressive lidelser, er tilbudet om behandling lite dekkende. I SSBs Levekårsundersøkelse fra 2005 ble det funnet at psykiske plager ble behandlet hos allmennlege (6,4 %), etterfulgt av psykolog (2,3 %) og psykiater (1,1 %). Den mest vanlige behandlingen var farmakologisk behandling (3,1 %) etterfulgt av samtaleterapi (2,9 %) og innleggelse (0,8 %). Alle psykofarmaka har bivirkninger, og mange av bivirkningene er så store at pasientene slutter med behandlingen. Det er viktig å være kritisk og sjekke at behandlingspraksisen er vitenskapelig basert (4).

Hvordan kan akupunktur hjelpe ved angstlidelser?

En ny systematisk oversiktsstudie (fra 2018) viser at det er lovende resultater ved bruk av akupunktur for angstlidelser, og at behandlingsformen har færre bivirkninger enn medisiner (Amorim 2018).

Litt eldre forskning viser at akupunktur har best effekt (Pilkington 2010; Pilkington 2007) i spesielle akutte angstsituasjoner som for eksempel rundt medisinske operasjoner (Mora 2007; Wang 2007; Gioia 2006) eller tannbehandling (Karst 2007).

Det er foreløpige positive funn ved behandling av kronisk angst forbundet med posttraumatisk stresslidelse (Hollifield 2007), stoffmisbruk (Chae 2008, Courbasson 2007; Grusser 2005), spiseforstyrrelser (Fogarty 2010), hyperventilasjon (Gibson 2007), astma ( Scheewe 2008), søvnløshet (Nordio 2008), post-slag ((Wu 2008), muskel-skjelettsmerter (Hansson 2007, Han 2005) og diverse andre forhold der angst har blitt målt som sekundært, snarere enn et primært utfallsmål.

Det har vært overraskende lite forskning med hovedfokus på akupunktur for generalisert angstlidelse. De studier som er publisert så langt er stort sett små og av metodisk lav kvalitet, derav er det vanskelig for forfatterne å trekke konklusjoner (Pilkington 2010; Pilkington 2007).

Selv om den oppsummerte forskningen på effekten av akupunktur ved angstlidelser er varierende, peker forskningen i en positiv retning. Akupunktur utført av utøvere med solid utdannelse viser få bivirkninger. Evidensen forøvrig i behandling av angstlidelser har også varierende kvalitet, og derfor bør akupunktur anses som et mulig behandlingsalternativ ved siden av eksisterende behandlingstiltak.

Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og føre til frigjøring av nevrokjemiske transportmolekyler. Disse biokjemiske endringer påvirker kroppens homeostatiske miljø, og dermed fremmer fysisk og følelsesmessig velvære. Les mer under virkningsmekanismer.

Akupunktur kan redusere angstlidelser ved å:

  • Påvirke områder av hjernen kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress, samt fremme avslapning og deaktivering av den «analytiske» hjernen, som er ansvarlig for angst og bekymring (Hui 2010).
  • Regulere nivåer av nevrotransmittere (eller deres modulatorer) og hormoner som serotonin, noradrenalin, dopamin, GABA, nevropeptid Y og ACTH; dermed endres hjernens kjemi for å bidra til å bekjempe negative affektive/ følelsesmessige tilstander (Lee 2009; Samuels 2008; Zhou 2008, Yuan 2007).
  • Stimulere produksjonen av endogene opioider som påvirker det autonome nervesystemet (Arranz 2007). Stress aktiverer det sympatiske nervesystemet, mens akupunktur kan aktivere det parasympatiske nervesystemet, som initierer avslapping.
  • Stimulere endring av patologiske forandringer i nivåene av inflammatoriske cytokiner som er forbundet med angst (Arranzs 2007)
  • Reversere stress-induserte endringer i atferd og biokjemi (Kim 2009).
  • Kombinere konvensjonelle behandlinger som for eksempel medisiner eller kognitiv terapi, og muligens styrke deres gunstige effekter (Courbasson 2007) og redusere uønskede bivirkninger (Yuan 2007).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

Referanser:

(1) http://www.fhi.no/tema/angstlidelser/fakta-om-angstlidelser
(2) http://www.fhi.no/dokumenter/68675aa178.pdf Denne koster 140 kr å laste ned
(3) http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/psykisk-helse/generalisert-angst-behandling-9093.html
(4) http://tidsskriftet.no/article/3274444
https://nhi.no/symptomer/psyke-og-sinn/angst-veiviser/
Courbasson CM. et al .Acupuncture treatment for women with concurrent substance use and anxiety/depression: an effective alternative therapy? Family & Community Health.2007;30(2):112-2
Fogarty S, Harris D, Zaslawski C, McAinch AJ, Stojanovska L Acupuncture as an adjunct therapy in the treatment of eating disorders: a randomised cross-over pilot study. Complement Ther Med. 2010 Dec;18(6):233-40
Gibson D et al. Effects of acupuncture as a treatment for hyperventilation syndrome: A pilot, randomized crossover trial. J Alt Comp Med 2007; 13: 39-46.
Gioia L et al. Sedative effect of acupuncture during cataract surgery. Prospective randomized double-blind study. Journal of Cataract and Refractive Surgery 2006; 32: 1951-4.
Hollifield M et al. Acupuncture for posttraumatic stress disorder: a randomized controlled pilot trial. J Nerv Ment Dis 2007; 195: 504-13.
Karst M et al. Auricular acupuncture for dental anxiety: A randomized controlled trial. Anesthesia and Analgesia 2007; 104: 295-300.
Mora B et al. Auricular acupressure as a treatment for anxiety before extracorporeal shock wave lithotripsy in the elderly. J Urol 2007; 178: 160-4.
Pilkington K et al. Acupuncture for anxiety and anxiety disorders – A systematic literature review. Acupuncture in Medicine 2007; 25: 1-10.
Pilkington K. Anxiety, depression and acupuncture: A review of the clinical research. Auton Neurosci. 2010 Oct 28;157(1-2):91-5.
Samuels N et al. Acupuncture for psychiatric illness: a literature review. Behav Med 2008; 34: 55-64.
Wang S-M et al. Acupuncture as an adjunct for sedation during lithotripsy. J Alt Comp Med 2007; 13: 241-6.
Wu P, Liu S. Clinical observation on post-stroke anxiety neurosis treated by acupuncture. J Tradit Chin Med 2008; 28: 186-8.
Yuan Q. Li J.-N. Liu B. Wu Z.-F. Jin R. Effect of Jin-3-needling therapy on plasma corticosteroid, adrenocorticotropic hormone and platelet 5-HT levels in patients with generalized anxiety disorder. Chinese Journal of Integrative Medicine.2007; 13 (4):  264-268